Doel

Het doel van Vrije Zendingshulp is het prediken en het verspreiden van het Evangelie van de Here Jezus Christus, zoals ons dit in Gods Woord, de Bijbel, gegeven is:

"Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb."
Matthéüs 28: 19

"En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal."
Handelingen 2: 38, 39

Elia

De Bijbel wijst ons in het boek Maleáchi op het komen van de profeet Elia voor de tweede komst van de Here Jezus:

"Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elía, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla."
Maleáchi 4: 5, 6

Ook de Here Jezus verwijst in het Evangelie van Markus naar het komen van deze profeet:

"En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Elías zal wel eerst komen, en alles weder oprichten; en het zal geschieden, gelijk geschreven is van den Zoon des Mensen, dat Hij veel lijden zal en veracht worden."
Markus 9: 12

Het valt niet te ontkennen dat de Here Jezus in onze dag in de persoon van William Marrion Branham een Bijbelse profeet gezonden heeft, wiens Boodschap een wereldwijde opwekking heeft voortgebracht en miljoenen mensen tot het Christendom heeft gebracht. Indien deze Boodschap nauwkeurig wordt bestudeerd, zal duidelijk worden dat in de bediening van William Branham de bovenstaande Schriftgedeelten worden vervuld.

Vertaalwerk

Vrije Zendingshulp vertaalt de predikingen van William Branham in het Nederlands en geeft deze uit in boekvorm. Momenteel zijn er meer dan vierhonderd predikingen in het Nederlands uitgegeven. Verder is Vrije Zendingshulp actief in het ondersteunen van de verspreiding van deze Boodschap in andere talen binnen en buiten Europa.

Een omslag, die voor veel door VZH gedrukte boekjes gebruikt word.   Een omslag, die voor de Zeven Gemeente Tijdperken boekjes gebruikt word.   Een omslag, die voor veel door VZH gedrukte boekjes gebruikt word.

Donaties

Indien u wilt bijdragen in de kosten met betrekking tot het uitgeven van de predikingen dan kunt u via deze link meer informatie vinden over donaties.

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

English (United States)