Mijn naam is Eerwaarde Achterblijver
Ik moet u een verhaal vertellen.

[Een parodie op de serie "Left Behind"]

Mijn naam is Eerwaarde Achterblijver. Ik ben voorganger van de 'Oorspronkelijke Gemeente' in een grote stad. Het is het jaar 2007. Ik ben bekend van mijn televisie- en radio-uitzendingen op een zender die het hele land en veel stations aan de andere kant van de oceaan bereikt.

Veel van mijn preken gingen over profetische onderwerpen, onder andere over: De Tweede Komst van Christus, De Opname, De Antichrist en De Grote Verdrukking.

Ik werd gekozen tot voorzitter van de plaatselijke Predikanten Vereniging die bestond uit meer dan tweehonderd predikanten, samengesteld uit Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, Pinkstergemeenten en andere onafhankelijke groeperingen.

De wereld verkeerde in een vreselijke wanorde, zoals de apostel Paulus aangaf dat het zou zijn in de eindtijd, toen hij schreef dat er 'zware tijden' zouden zijn. Het leek alsof de wereld ten onder ging door oorlogen, hongersnood, epidemieën, natuurrampen, nieuwe ziekten en catastrofale rampen. De mensen stonden onder hoge druk. Er woedden hartaanvallen, kanker en geestesziekten. Er zaten alleen al in Amerika twee en een half miljoen mensen in de gevangenis. Vele miljoenen mensen waren werkeloos. De economie was in een verschrikkelijke toestand. Benzine kostte meer dan een dollar per liter. Derdewereldmachten dreigden met de atoombom.

Billy Graham en Oral Roberts konden geen oplossingen geven, ook de leiders van denominaties of de Evangelische gelovigen konden het niet. Tijdens deze chaos werd in Israël een ongewone stem gehoord. Deze stem riep oordelen af over de wereld. De media sprongen er bovenop. Sinds oude tijden was niet zo'n stem gehoord in Israël.

De Predikanten Vereniging vroeg me naar Israël te gaan om te proberen een interview met hem te houden. Zijn naam was Ben Elijah. Via relaties met een Jood, genaamd Sholomon, vloog ik naar Israël. Hij woonde in een kleine stad die Rani heette. Ik vond dit vreemd, omdat het maar een mijl af lag van het oude Nazareth waar Jezus eens leefde.

Meneer Sholomon stelde mij voor: "Dit is Ben Elijah." "Meneer, dit is de man die een interview met u wilde. Zijn naam is Eerwaarde Achterblijver. Hij is de voorganger van de Oorspronkelijke Gemeente in Amerika." Ben Elijah keek me diep in de ogen. Het leek alsof hij dwars door me heen kon kijken en ik voelde me eerst niet zo op mijn gemak.

Hij vroeg me binnen te komen en we gingen tegenover elkaar zitten. "Waarover wilde u mij spreken?", vroeg Ben Elijah. "Ik ben hier naartoe gezonden door de Predikanten Vereniging van mijn stad om u enkele vragen te stellen. Enkele mensen worden nogal beangstigd door de oordelen die u uitspreekt. Wij merken dat er ongewone dingen gebeuren in de wereld... hongersnoden, droogte en natuurrampen vinden plaats. Sommigen denken dat u er de oorzaak van bent."

"Ik ben alleen maar een stem... Ik kan alleen maar zeggen wat me verteld wordt te zeggen", antwoordde Ben Elijah.

"Bedoelt u dat u een profeet bent?"

"Ik ben alleen maar een stem voor mijn volk Israël, Eerwaarde Achterblijver, ik geloof dat u niet weet in welke tijd u leeft."

"Nou, ik weet dat het komen van de Here zeer nabij is. Ik heb dat gepredikt. Maar deze epidemieën en rampen werden verondersteld na de opname van de gemeente plaats te vinden."

"Ik heb een droevig bericht voor u, meneer. De opname heeft al plaatsgevonden en u hebt het gemist, Eerwaarde Achterblijver!"

"Hoe zou ik het gemist kunnen hebben?"

"Nou, meneer, ik moet heel eerlijk tegen u zijn. U hebt een wetenschappelijk, intellectueel Christendom onderwezen, zonder openbaring."

"Maar ik heb de doop van de Heilige Geest, ik heb in tongen gesproken. Toen de Geest op mij kwam bewezen de gevoelens en de sensaties het."

"Het spijt me, meneer, maar de sensaties hebben u misleid. De ware doop van de Heilige Geest is het ontvangen van het 'Manna' van het uur van de betuigde boodschapper die God gezonden heeft."

"Over welke boodschapper spreekt u?", vroeg Eerwaarde Achterblijver.

"Ten eerste preekte u over de Tweede Komst. U keek er naar uit en u onderwees dat. Maar ondanks al uw opleiding herkende u één hele belangrijke waarheid niet. De profeet Amos sprak erover. (Amos 3:7.) Voordat God iets doet heeft hij een profeet op het toneel met een boodschap die verkondigt wat God doet en hoe Hij het doet."

"Wij hebben niet zo'n boodschapper gehad!"

"Oh ja, maar u hebt hem zeker wel gehad, meneer."

"Wie was dat?"

"Zijn naam was William Branham."

"Oh ja, ik heb hem enkele malen gehoord. Hij had een grote bediening van genezing. Niets kon zich daarmee vergelijken. Maar hij dwaalde af in zijn leer. Hij was ongeschoold en hij kende zijn leerstellingen niet."

"Het leek zo voor ú. U vergeet dat de apostelen ook ongeschoold waren. Broeder Branham kende net als zij de Auteur zeer persoonlijk. U wist veel over God, maar om Hem te kennen zoals Hij echt is, was de bediening van een God-profeet nodig. Deze profeet was de engel boodschapper van Openbaring 10:7. Hij openbaarde het geheimenis van de Godheid. Het was niet het Unitarisme, Eénheid, Jezus Alleen, noch de Drie-eenheid van wezens, wat de fout van het Katholicisme was, die zelfs vóór het Concilie van Nicéa in 325 na Christus ingevoerd werd.

God openbaarde door deze profeet dat Hij voor Zichzelf een 'zoonschap' creëerde. Dit was een theofanie, de Vuurkolom, een sluier waardoor God Zichzelf uitsprak. Johannes de Doper zag de Vuurkolom neerdalen op Jezus de mens. Het was 'als een duif', bij de rivier de Jordaan. Dit openbaarde de Messias, de Zoon des mensen, aan Johannes. Deze zelfde Vuurkolom was met deze profeet. Daarom openbaarde hij voortdurend geheimen van mensen, zelfs de gesprekken die zij hadden met hun artsen. Ze waren altijd precies juist. Het was deze zelfde Vuurkolom die de verkeerde leerstellingen waar de gemeenten in verwikkeld waren geraakt corrigeerde. Die Vuurkolom was Christus in die vorm. De machtige Engel kwam Zelf neer in Openbaring 10:1--6 om deze dingen te openbaren door Zijn profeet in vers 7."

"Maar Rabbi Ben Elijah, mij werd iets anders geleerd toen ik op de Bijbelschool zat."

"U kunt net zoveel graden hebben als een thermometer en toch de openbaring van God helemaal missen. Daarom gebruikte God een ongeschoolde man in deze zeer wetenschappelijk theologisch onderwezen generatie. God openbaarde hoe Adams zaad verdraaid werd door het zaad van de slang in zijn zoon Kaïn, wat een bastaard ras voortbracht dat ter dood veroordeeld was. De vreemde genen in uw genetisch paspoort bewijzen dat. Het komt van Kaïn door de slang.

Ziet u, Doctor Achterblijver, u legde alle nadruk op de 'Geest' en niet op het onfeilbare Woord van God, daarom miste u de opname. Jezus sprak van een Elia die nog moest komen in Matthéüs 17:11, die 'alle dingen zou herstellen'. Maleachi 4:5 profeteerde van een Elia die zou komen en de kinderen terug zou voeren tot de eerste kerkvaderen. Johannes de Doper was de Elia die de vaderen terugvoerde tot de kinderen en Degene introduceerde die zou dopen met de Heilige Geest en vuur in Matthéüs 3:11. Lukas 1:17 maakte deze boodschapper bekend. De Doper bracht niet alle dingen terug. Petrus sprak in Handelingen 3:19--23 over Christus die de hemel moest opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, en over een God-profeet zoals Mozes die op het wereldtoneel zou verschijnen. Openbaring 3:20 profeteerde dat Christus op de deur van het Laodicéa-tijdperk zou kloppen, maar u hebt Hem niet binnen gelaten! Jezus sprak over dit uur in Matthéüs 25 betreffende de tien maagden. Vijf wijze maagden hadden olie in hun lampen (het Woord voor het uur). Vijf dwaze maagden hadden lampen, maar geen olie. De wijze maagden gingen naar de samenkomst. De kerken verwachtten het verschijnen van Christus, maar zij vergaten:

Matthéüs 24:42: Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Lukas 12:40: Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Openbaring 3:3: ... zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen.

Openbaring 16:15: Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.

2 Petrus 3:10: Maar de dag des Heren zal komen als een dief. (Het is de dag dat atomische elementen de aarde zullen verbranden.)

"Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van de Zoon des mensen... evenzo als in de dagen van Lot." (homoseksualiteit, lesbische vrouwen, het homohuwelijk, misbruik van kinderen, onwettige huwelijken en samenwonen zonder getrouwd te zijn, drugs, pornografie, etc.) Onder deze omstandigheden verschijnt de Zoon van een mens (een profeet) op aarde. Ezechiël werd ook zoon des mensen genoemd.

Jezus sprak over de opname in Lukas 21:27 en 28: En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, zie omhoog en heft uw hoofden opwaarts, want uw verlossing genaakt."

"Waarheen moeten wij opzien, Ben Elijah?"

"Sunset... Mountain... verlossing... Openbaring 10:1--6 ging in vervulling. De foto's waren te zien in 'Life Magazine'. Ook 'Science Magazine' publiceerde de foto's. Het stond ook in het 'Collier's Encyclopedia Year Book'. Het was het teken van de eindtijd.

Doctor Achterblijver, veel schriftgedeelten in de Bijbel die gingen over deze profeet, werden waargemaakt en herkend. Hij werd op vele wijzen betuigd. 1 Thessalonicenzen 4:16 was een verborgen opname. Het was een geheim. Alleen God kon het verklaren door Zijn profeet. 'Misleid ongeloof zou zeker falen, en Zijn plan tevergeefs onderzoeken. God is Zijn eigen uitlegger en Hij zal het duidelijk maken.'

Lukas 17:30 was een Zoon des mensen die de Zoon des mensen openbaarde. Er waren twee engelen, één in de hemel en de andere op de aarde. Maleachi 4:6 betrof twee verschillende bedieningen, Johannes de Doper voor de Joodse gemeente, en William Branham voor de Heidengemeente. Openbaring 3:20 is Jezus Christus in de bediening van een Zoon des mensen, Die klopt op de deur van de Heidengemeente. Hij klopte op de deur van de Oorspronkelijke Gemeente, maar u liet hem niet binnenkomen. Openbaring 10:7 was de boodschapper William Branham. Zijn bediening was om het ware geheimenis van God te verklaren en alle andere geheimenissen die in het Woord lagen.

In Johannes 12:20--23 wilden de Grieken Jezus zien. Zij waren heidenen en Hij ontmoette hen niet. Waarom? Hij verscheen aan Israël in de gedaante van een menselijk lichaam van vlees. Voor de heidenen was Hij in die gedaante geen geschikt voorwerp van aanbidding. Maar aan de heidenen verschijnt Hij in een theofanie, zoals Hij verscheen aan Abraham. Bij Zijn tweede komst, komt Hij niet als een offer voor de zonde, maar Hij brengt de verlossing waar Hij tweeduizend jaar geleden voor heeft betaald.

Als u 2 Thessalonicenzen 1:9--12 leest, Christus verschijnt op 28 februari 1963 in Zijn theofanie op Sunset Mountain. Dan vindt een aantal dingen plaats. Ten eerste wordt Hij geopenbaard in de hemelen met Zijn zeven boodschapper-engelen. Zij zijn de boodschappers aan de zeven gemeenten, die genoemd worden in Openbaring in de hoofdstukken twee en drie. De identiteit van de boodschappers werd vastgesteld door de profeet, William Branham. Het was het geheimenis van Openbaring 1:20. Zij werden uitgekozen op grond van hoe dicht ze bij de boodschap van Paulus bleven.

  • Efeze, Paulus AD 53 tot AD 170
  • Smyrna, Irenaeüs AD 170 tot AD 312
  • Pergamum, Martinus AD 312 tot AD 606
  • Thyatira, Columba AD 606 tot AD 1520
  • Sardes, Luther AD 1520 tot 1750
  • Filadelfia, Wesley AD 1750 tot 1906
  • Laodicéa, Branham AD 1906 tot het Millennium

Ten tweede verschijnt Hij in zijn theofanie als het Hoofd van Zijn Bruidsgemeente op aarde, die uit de georganiseerde religieuze systemen geroepen is, en als Hoofd van de overwinnaars van de zeven gemeentetijdperken. Want, zoals Hebreeën 11:40 zegt: "... zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen."

Ten derde wordt Hij geopenbaard in 'vlammend vuur'. (1 Thessalonicenzen 1:8.) De Vuurkolom is teruggekomen. Er is vele malen een foto van God genomen. De stralenkrans boven het hoofd van de profeet en de foto van de tong van vuur op zijn rechterschouder zijn voorbeelden. Er bestaat een historisch document dat deze Vuurkolom in Juni 1933 verscheen toen de profeet de zeventiende persoon doopte in de Ohio Rivier, waar drieduizend mensen getuige waren van deze gebeurtenis. Een stem sprak: "Zoals Johannes de Doper aan de eerste komst van Christus vooraf ging, zo zullen u en uw boodschap aan Zijn tweede komst vooraf gaan."

Ten vierde kwam Christus in deze verschijning 'wraak nemen'. Hij droeg de witte rechterspruik om de wijze maagden van de dwaze te scheiden; de onrechtvaardigen die 'God niet kenden'; om 'verheerlijkt te worden in Zijn heiligen door Zijn geopenbaarde Woord, opdat de Naam van onze Heer (Zijn natuur en karakter) verheerlijkt zal worden in u'.

1 Petrus 1:3--5: "Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar Zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd." (Weymouth.)

Deze verlossing kwam tot ons in de vorm van 'Het Teken'. Dit Teken was het 'leven' dat in het bloed was. Het was één van de geheimenissen van de zeven zegels, die door God geopenbaard werden door Zijn profeet William Branham. 'De openbaring van de Zeven Zegels' werd als boek uitgegeven, maar u hebt het nooit gelezen! Er werden meer dan 1157 boodschappen gedrukt en op de band gezet. U woonde enkele daarvan bij. Hij bezocht zelfs uw Oorspronkelijke Gemeente. U zag genezingen en wonderen, maar u miste de openbaring van hetgeen hij zei, omdat het niet overeenkwam met uw intellectuele, wetenschappelijke theologie. U vond hem een ongeschoolde man, die gewoon een gave van genezing bezat.

Door deze profeet voorzag God in de toegang naar Eden en de Boom des Levens. De opname vond plaats en een kleine groep mensen die van deze Boom des Levens gegeten had, werd veranderd in hun lichaam en is nu weg. Het waren er niet veel. Het spijt me ontzettend voor u, Doctor Achterblijver. Ik ben slechts hier in Israël om een groep mensen uit iedere stam 'eruit te trekken', zoals de Bijbel zei."

En zoals de rijke jongeling in Lukas 18:23: "Toen hij dat hoorde, werd hij diepbedroefd." Toen Ben Elijah zag dat hij bedroefd was, zei hij: "Doctor Achterblijver, ga terug en vertel de mensen dat er hoop is, omdat een grote menigte uit deze Grote Verdrukking zal worden gered."

Doctor Achterblijver volgde de verkeerde 'trek' (invloed). God heeft drie 'trekken' gegeven in deze eindtijd. De belangrijkste 'trek' is de derde. De Christelijke wereld weet dat er iets is gebeurd sinds de Tweede Wereldoorlog. Men kan het niet precies verklaren. Mensen leggen de 'trek' die zij voelen verkeerd uit. We hebben de 'trek' van de Nieuwe Wereld Orde; de 'trek' van de wereld van de Islam; de 'trek' van Billy Graham en Oral Roberts; de 'trek' van de wereld; de 'trek' van een kerkdenominatie en de verschillende 'trekken' van deze eindtijd-boodschap.

Iedereen op aarde volgt een bepaalde 'trek'. De belangrijkste 'trek' is die van het Koninkrijk van God. Het is de Koning Zelf die Zijn volk voor de laatste maal tot Zich trekt. Wij hebben vaak gebeden: "Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde." De Deur is geopend. De dubbele toegang tot de Gouden Poort is opengezwaaid voor ieder die daardoor wil binnenkomen.

Welke 'trek' volgt u?

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

English (Engels)