Toen ik op een avond de Heer zocht, zei de Heilige Geest mij dat ik mijn pen moest opnemen om te schrijven. Toen ik naar mijn pen greep en schreef, gaf Zijn Geest mij een boodschap door voor de gemeente. Ik wil deze aan u doorgeven. Zij houdt verband met het Woord en de bruid. Hier volgt wat ik u probeer te zeggen:

De wet der voortplanting houdt in, dat iedere soort zich voortplant naar zijn eigen aard; dit is geheel in overeenstemming met Genesis 1:11: "En God zeide: Dat de aarde uitschiete grasscheutjes, zaadzaaiend kruid, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welks zaad daarin zij op de aarde. En het was alzo." Wat voor leven er ook in het zaad was, het kwam tevoorschijn in een plant en daardoor in de vrucht. Precies dezelfde wet is van toepassing op de gemeente in deze tijd. Het zaad, waaruit de gemeente ontstond, zal tevoorschijn komen en identiek zijn aan het oorspronkelijke zaad, daar het hetzelfde zaad is. In deze laatste dagen zal de ware bruidsgemeente (het zaad van Christus) tot de Hoeksteen naderen, en zij zal de 'super gemeente' zijn, een superras, daar zij aan Hem gelijkvormig wordt. Degenen die in de bruid zijn zullen Hem zozeer gelijk zijn, dat zij zelfs naar Zijn eigen beeltenis zullen zijn. Dit teneinde met Hem verenigd te kunnen worden. Zij zullen één zijn. Zij zullen de openbaring zelve zijn van het Woord van de levende God.

Denominaties kunnen dit niet voortbrengen (het verkeerde zaad). Zij zullen hun belijdenissen en dogma's, vermengd met het Woord, opleveren. Deze bastaarding levert aldus een bastaardprodukt op.

De eerste zoon (Adam) was het gesproken 'zaad-Woord' van God. Hem werd een bruid gegeven om zich te kunnen voortplanten. Daarom werd de bruid hem geschonken, opdat hij zich zou kunnen voortplanten; opdat hij een andere zoon van God zou kunnen voortbrengen. Maar zij kwam te vallen. Zij kwam te vallen door bastaarding. Zij was er de oorzaak van dat hij stierf.

De tweede Zoon, Jezus, eveneens een gesproken 'zaad-Woord' van God kreeg net als Adam een bruid. Maar vóór Hij haar kon huwen, kwam ook zij te vallen. Zij werd, evenals de vrouw van Adam, op de proef gesteld of zij het Woord van God zou geloven en leven, of het Woord in twijfel zou trekken en sterven. Zij twijfelde eraan. Zij week af van het Woord, en zij stierf.

Uit een klein groepje mensen van het ware zaad des Woords zal God een beminde bruid aan Christus aanbieden.

Zij is een maagd van Zijn Woord. Zij is maagd omdat zij geen door de mens opgestelde belijdenissen of dogma's kent. Door en door bemiddeling van de leden der bruid zal alles worden vervuld dat door God beloofd was om in de maagd tot openbaring te komen.

Het woord der belofte geschiedde tot de maagd Maria. Maar dat Woord der belofte was Hijzelf, Die geopenbaard moest worden. God werd geopenbaard. Hijzèlf trad in die tijd op en vervulde Zijn eigen Woord der belofte in de maagd. Het was een engel, die haar de boodschap had gebracht. Maar de boodschap van de engel was het Woord Gods. (Jesaja 9:6.) Hij bracht toen alles in vervulling dat van Hem stond geschreven, omdat zij Zijn Woord dat tot haar kwam, aannam.

De leden der maagdelijke bruid zullen Hem liefhebben, en zij zullen Zijn vermogens bezitten, want Hij is hun hoofd en alle macht komt Hem toe. Zij zijn Hem onderworpen, evenals de leden van ons lichaam onderworpen zijn aan het hoofd.

Let op de harmonie die er bestaat tussen de Vader en de Zoon. Jezus deed nooit iets zonder dat het hem eerst door de Vader getoond was. (Johannes 5:19.) Deze zelfde harmonie moet nu bestaan tussen de Bruidegom en Diens bruid. Hij toont haar Zijn Woord des levens. Zij neemt het aan. Zij trekt het in geen enkel opzicht in twijfel. Daarom kan niets haar schade doen, zelfs de dood niet. Want als het zaad geplant is, zal het water het weer doen opschieten. Hier is het geheim ervan. Het Woord is in de bruid (zoals het was in Maria). De bruid heeft de zin van Christus, want zij weet wat Hij wil dat er met het Woord gedaan wordt. Zij volvoert het bevel des Woords in Zijn Naam, want zij bezit het "Zo spreekt de Here". Dan wordt het Woord levend gemaakt door de Geest en gaat het in vervulling. Als een zaad dat geplant en begoten wordt, komt het tot volle rijpheid en beantwoordt het aan haar doel.

Degenen die in de bruid zijn volbrengen alleen Zijn wil. Niemand kan hen ertoe brengen anders te handelen. Zij bezitten het "Zo spreekt de Here", of zij houden zich rustig. Zij weten dat het God in hen moet zijn, Die de werken doet en Zijn eigen Woord vervult. Hij voltooide niet al Zijn werk tijdens Zijn aardse bediening en derhalve werkt Hij nu in en door de bruid. Zij weet dit, want het was voor Hem nog niet de tijd, om toen bepaalde dingen te doen, die Hij nu moest doen. Maar nú zal Hij door de bruid dat werk volbrengen, het werk dat Hij voor deze bepaalde tijd bestemd had.

Laten wij nu de positie innemen die Jozua en Kaleb innamen. Ons beloofde land komt in zicht evenals bij hen het geval was. Nu betekent het woord 'Jozua': Jehova Verlosser, en hij stelt de leidsman voor die in de eindtijd tot de gemeente zal komen, net zoals Paulus kwam als oorspronkelijke leidsman. Kaleb vertegenwoordigt diegenen die Jehova trouw bleven, samen met Jozua. Bedenk dat God Israël als een maagd met Zijn Woord had laten beginnen. Maar zij wilden iets anders. En de gemeente uit de laatste dagen ook.

Let erop, dat God Israël ook niet liet optrekken of in het beloofde land komen, totdat de tijd, die Hij bestemd had, was aangebroken. Nu had men Jozua, de leidsman, onder druk kunnen zetten door te zeggen: "Het land is van ons; laten wij dus optrekken en het in bezit nemen. Jozua, je hebt bij ons afgedaan, je bent je opdracht kwijt, je bezit niet de kracht die je gewoonlijk bezat. Je luisterde altijd naar God en wist de wil van God en wist snel te handelen. Er is iets mis met je." Doch Jozua was een door God gezonden profeet en hij kende de beloften Gods. Daarom wachtte hij op de vervulling daarvan. Hij wachtte op een klaar en duidelijk besluit van God en wanneer de tijd kwam dat men moest optrekken, legde God de volledige leiding op de schouders van Jozua, omdat hij zich aan het Woord had gehouden. God kon Jozua vertrouwen, maar de anderen niet. Dit zal zich op gelijke wijze herhalen in deze eindtijd. Hetzelfde probleem, dezelfde pressie.

Neem het voorbeeld dat wij in Mozes vinden. De geboorte van deze machtige gezalfde profeet Gods was van bijzondere aard, daar hij op de juiste tijd geboren werd voor de verlossing van Abrahams zaad uit Egypte. Hij bleef in geen geval in Egypte om met hen te discussiëren over de Schrift noch om zich druk te maken tegenover de priesters. Hij ging de woestijn in totdat het volk bereid was hem te ontvangen. God riep Mozes naar de woestijn. Het lag niet aan Mozes, dat hij moest wachten, maar aan de mensen, die niet bereid waren hem te ontvangen. Mozes meende dat de mensen het zouden verstaan, maar zij verstonden het niet.

Dan is er Elia, tot wie het Woord des Heren geschiedde. Toen hij praktisch klaar was met het prediken van het Woord en die groep mensen, die de voorloper is van de 'Izebel-groep' van Amerika, toentertijd niet het woord wilde aannemen, nam God hem weg van Zijn arbeidsterrein en bezocht die generatie met plagen omdat zij de profeet en de boodschap die God gegeven had, verworpen hadden. God riep hem naar de woestijn en hij kwam er niet uit, zelfs niet voor de koning. Wie hem probeerde over te halen, stierf. Maar God sprak tot Zijn getrouwe profeet door visioenen. Hij kwam tevoorschijn en bracht Israël het Woord terug.

Toen verscheen Johannes de Doper, de getrouwe voorloper van Christus, de machtige profeet van zijn tijd. Hij ging niet naar de school der Farizeeën -- hij ging naar geen enkele denominatie, maar naar de woestijn, waarheen hij door God geroepen werd. Daar bleef hij totdat de Heer hem uitzond met de boodschap en hij het uitriep: "De Messias is op komst!"

Laten wij hier een Schriftuurlijke waarschuwing aannemen. Geschiedde het niet in de dagen van Mozes, die door God was aangewezen, dat Korach opstond en die machtige profeet tegenstond? Hij ging redetwisten met Mozes en beweerde dat hij net zoveel van God had ontvangen om het volk te kunnen leiden en dat anderen net zozeer deel hadden aan de Goddelijke openbaring als Mozes. Hij erkende niet het gezag van Mozes.

De mensen in die tijd -- nadat zij het ware Woord hadden gehoord en goed bekend waren met het feit dat een echt profeet door God werd aangewezen -- die mensen, zeg ik, geraakten onder de bekoring van Korach en zijn tegenspreken. Korach was geen Schriftuurlijk profeet, maar de mensen en hun leiders steunden in groten getale op hem.

Wat lijkt dit alles op de hedendaagse evangelisten met hun 'gouden kalf'-programma's, zoals Korach die had. Zij maken een goede indruk op de mensen, net als Korach, die toen ook zo goed scheen te zijn. Zij hebben bloed op hun voorhoofd, olie aan hun handen en vuurballen op het podium. Zij laten vrouwelijke predikers toe, vinden het goed dat vrouwen hun haar kort knippen en korte en lange broeken dragen en gaan voorbij aan het Woord van God, terwille van hun eigen geloofsbelijdenissen en dogma's. Dat toont wel aan wat voor zaad in hen is.

Doch niet alle mensen keerden zich tegen Mozes en verlieten het Woord van God. Neen, de uitverkorenen bleven aan zijn zijde staan. Hetzelfde gebeurt tegenwoordig weer. Velen verlaten het Woord, maar enkelen blijven het Woord getrouw. Denk hier aan de gelijkenis van de tarwe en het onkruid. Het onkruid moest samengebonden worden om te worden verbrand. Deze afgevallen kerken worden vaster en vaster bijeengebonden, gereed voor het vuur van Gods oordeel. Maar de tarwe zal spoedig verzameld worden door de Meester.

Ik wil dat u hier nu goed oplet, zodat u dit zult kunnen zien. God heeft beloofd, dat in de eindtijd Maleachi 4 vervuld zal worden. Dat moet in vervulling gaan, want het is het door de Geest levendgemaakte Woord van God, dat door de profeet Maleachi gesproken is. Jezus heeft er naar verwezen.

Het is nu vlak voor de tweede komst van Christus. De bedeling der heidenen zal in haar laatste gemeente-tijdperk zijn als die boodschapper uit Maleachi verschijnt. Hij zal nauwkeurig bij het Woord blijven. Hij zal de gehele Bijbel nemen, van Genesis tot en met Openbaring. Hij zal beginnen bij het slangenzaad en doorgaan tot de boodschapper in de spade regen. Maar de denominaties zullen hem verwerpen.

Dit moet zo geschieden, want de geschiedenis herhaalt zich zoals die zich in de tijd van Achab afspeelde. De geschiedenis van Israël onder koning Achab speelt zich hier in Amerika weer precies zo af waar de profeet van Maleachi 4 verschijnt. Net zoals Israël uit Egypte toog om in vrijheid God te vereren, de oorspronkelijke bewoners verdreef, een natie opbouwde met grote leiders zoals David, enzovoorts, totdat het een Achab op de troon plaatste, die een Izebel achter zich had staan die de toon aangaf, zo hebben ook wij in Amerika precies eender gehandeld. Onze voorvaderen gingen naar dit land om in vrijheid God te kunnen vereren en te leven. Zij verdreven de inlandse bevolking en namen het land in bezit. Krachtige figuren als Washington werden verwekt, maar na een tijdje volgden er anderen, van zulk een armzalig kaliber, deze waardige mannen op, dat al gauw een Achab op de presidentiële zetel werd gezet, die een Izebel achter zich had staan die hem leidde. En in zulk een tijd moet de boodschapper uit Maleachi 4 verschijnen. Dan zal in de late regen alles aan de kaak gesteld worden zoals op de Karmel. Let hier nu goed op, opdat u het in het Woord kunt zien.

Johannes was de voorloper uit Maleachi 3. Hij plantte voor de vroege regen en werd door de denominaties van zijn tijd verworpen. Toen kwam Jezus en Hij stelde alles aan de kaak op de berg der verheerlijking.

De tweede voorloper van Christus zal voor de late regen zaaien. Jezus zal de confrontatie zijn tussen de denominaties en de geloofsbelijdenissen, want Hij zal wederkomen terwille van Zijn Woord en Zijn bruid wegnemen in de opname.

De eerste confrontatie vond plaats op de Karmel; de tweede op de berg der verheerlijking, en de derde zal zijn op de berg Sion. Het zonderlinge gedrag van Mozes, Elia en Johannes, die zich van het volk afzonderden, heeft velen in verwarring achtergelaten. Zij beseften niet, dat zij zo deden omdat hun boodschap werd verworpen. Maar het zaad was gezaaid, het planten was voorbij. Het oordeel stond nu te wachten. Zij hadden aan hun doel beantwoord als een teken voor de mensen, en dus was het gericht aanstaande.

Ik geloof -- overeenkomstig Openbaring 13:6 -- dat de bruid gedwongen zal worden om met prediken te stoppen, want het beest eist het merkteken in de hand of op het voorhoofd indien men toestemming wil hebben om te kunnen prediken. Dan zal het Lam komen voor Zijn bruid en de grote hoer oordelen.

Herinner u nu, dat Mozes geboren werd om een bepaald werk te verrichten, maar dat werk pas kon volvoeren wanneer hij de gaven had gekregen die hem in staat zouden stellen het werk te doen. Hij moest uitgaan in de woestijn om daar te wachten; God had een vastgestelde tijd. Er moest een bepaalde farao op de troon zitten en de mensen moesten roepen om het brood des levens, voordat God hem kon terugsturen. Dit geldt ook voor deze tijd.

Maar wat is er in onze tijd aan de hand? Hele menigten doen tekenen, zodat wij een geslacht van wonderzoekers hebben gekregen dat weinig of niets van het Woord of van een echte beweging van Gods Geest afweet. Als zij bloed, olie en vuur zien, zijn ze blij; het kan hun niet schelen wat er in het Woord staat. Zij zullen hun bijval schenken aan elk teken, zelfs het onschriftuurlijke.

Maar God heeft ons hiervoor gewaarschuwd! Hij heeft in Mattheüs 24:24 gezegd, dat in de laatste dagen de beide geesten zo dicht tot elkaar zouden komen, dat alleen de waarlijk uitverkorenen hen van elkaar kunnen onderscheiden, want zíj alleen zouden niet verleid worden.

Hoe kunt u die geesten van elkaar onderscheiden? Beproef ze slechts op het Woord! Als ze dat Woord niet spreken, zijn zij uit de boze.

Zoals de boze de eerste twee bruiden verleidde, zo zal hij ook proberen de bruid van deze laatste dagen te verleiden door haar te doen bastaarden door geloofsbelijdenissen of enkel door haar van het Woord te doen afdwalen naar elk teken dat haar goed voorkomt. Maar God heeft nóóit tekenen boven het Woord geplaatst. Tekenen vòlgen juist het Woord, zoals het was toen Elia de vrouw vroeg eerst een koek voor hem te bakken, overeenkomstig het Woord van de Heer. Toen ze deed naar wat het Woord zei, volgde het eigenlijke teken. Kom eerst tot het Woord en let dan op het wonder. Het Zaad-Woord wordt door de Geest bezield.

Hoe kan een boodschapper van God ooit slechts een deel van het Woord geloven en er een ander deel van verloochenen? De echte profeet Gods in deze laatste dagen zal het gehele Woord verkondigen. Hij zal door de denominaties gehaat worden. Zijn woorden zullen misschien wel even hard en scherp zijn als die van Johannes de Doper, die hen adders noemde. Maar uitverkorenen zullen luisteren en gereed zijn voor de opname. Het Koninklijke Zaad van Abraham, met een geloof als dat van Abraham, zal net als hij trouw blijven aan het Woord, want zij zijn tezamen uitverkoren.

Die boodschapper van de laatste dagen zal op de door God beschikte tijd verschijnen. Het is nu de eindtijd, zoals wij allen weten, want Israël is in zijn eigen land teruggekeerd. Hij zal dus elk ogenblik moeten opkomen volgens Maleachi. Als wij hem zien, zal hij toegewijd zijn aan het Woord. Hij zal worden aangewezen (aangeduid in het Woord, Openbaring 10:7) en God zal zijn bediening bevestigen. Hij zal de waarheid prediken als Elia en gereed zijn voor de confrontatie op de berg Sion.

Velen zullen hem verkeerd begrijpen, daar zij op een bepaalde wijze, die zij als de waarheid beschouwen, in de Schrift zijn onderwezen. Wanneer hij daartegen opkomt, zullen zij niet geloven. Zelfs zullen sommige echte dienaren des Woords de boodschapper verkeerd begrijpen, doordat er zoveel voor Gods Waarheid werd uitgemaakt door bedriegers.

Maar deze profeet zal komen, en evenals de voorloper van de eerste komst uitriep: "Zie, het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt!" zo zal ook hij het ongetwijfeld uitroepen: "Zie het Lam Gods, dat komt in heerlijkheid!" Hij zal dit doen, want zoals Johannes de boodschapper der waarheid was voor de uitverkorenen, zo is ook deze de laatste boodschapper aan de uitverkorenen en aan de uit het Woord geboren Bruid.

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

English (Engels)