Jezus en het legioen van de vervloekten

Een prediking van William Marrion Branham

(Oorspronkelijk verschenen in: 'The Voice of Healing' -- De Stem van genezing -- een tijdschrift van de Verenigde Staten.)


Ik wil vanmiddag voor u lezen over de man die door het legioen van boze geesten bezeten was. Men zou werkelijk kunnen zeggen dat deze man verblijf hield met het legioen van de vervloekten. Ik lees uit Markus 5.

En zij kwamen over op de andere zijde van de zee, in het land der Gadarénen. En toen Hij uit het schip gegaan was, terstond ontmoette Hem, uit de graven, een mens met een onreine geest; die zijn woning in de graven had, en niemand kon hem binden, ook zelfs niet met ketenen.

(Leest u alstublieft ook de verzen 4 tot en met 13.)

Ik kan Jezus zien die nacht, terwijl zij de zee overstaken en de golven tekeer gingen. Waarom nam Hij dat risico om die nacht de zee te kiezen, nadat hij gedurende de dag had onderwezen en de zieken had genezen? Omdat daarginds in een ander land, in Gadara, één ziel om Hem riep. Denk u gewoon eens in om zo'n zee over te steken om één ziel te redden -- om één persoon te genezen. Hij zal deze middag neerkomen van de heerlijkheid om u allen te bevrijden! Laat Hem slechts het oprechte hart vinden waar Hij binnen kan komen, dan zal Hij komen op elk uur van de dag of van de nacht. Ik ben daar blij om; te weten dat Hij mijn toevlucht is -- een zeer nabije Hulp in tijd van moeilijkheden.

Wij hebben geen enkel verslag van enig ander in het land van Gadara die in deze tijd werd geholpen buiten deze bezetene. Denk aan die arme man in die conditie. Misschien was hij ooit een goed burger geweest. Laten wij onze verbeelding eens laten gaan.

Misschien kwam iemand uit de menigte langs die hem ertoe kreeg om van de kerk weg te blijven, of om van God weg te gaan.

Het volgende wat u weet is dat de duivel hem een stapje verder heeft gekregen en misschien is hij gaan drinken. En zo bleef hij verder terugvallen. Na een tijd maakte de duivel hem krankzinnig. Daar was hij, krankzinnig en levend in de graven. Hij moet een verschrikkelijk karakter geweest zijn. Zij bonden hem met ketenen, maar hij kon ze breken alsof ze niets waren. Het was de sterkte van de duivel die dat deed. De duivel is krachtig, maar God is nog krachtiger.

Ik herinner mij dat ik onze kleine zuster Carter zag wier ledematen niet veel dikker waren dan een bezemsteel. Zij had daar gedurende ongeveer negen jaar en acht maanden gelegen. Toen de kracht van God haar trof stond zij op en rende zij naar het orgel toe en speelde 'Jesus, Keep Me Near the Cross' (Jezus, houd mij dicht aan 't kruis). Zij leeft vandaag, elf jaar nadat zij werd genezen. Zij is sindsdien niet eenmaal meer bedlegerig geweest. Iemand vroeg: "Hoe kon zij lopen?" Ik antwoordde: "De kracht van de levende God hield haar overeind." Zij onderwierp zich aan de kracht van God.

Wanneer u mij, uw broeder, een visioen ziet hebben, dan is dat niets anders dan dat ik mij onderwerp aan de Heilige Geest. U die ziek bent kunt uzelf aan de Heilige Geest onderwerpen en geen aanvechting zal u kunnen vasthouden. U bent gezond, en u kunt uw getuigenis geven. U die zondig bent kunt vrijgemaakt worden. Geef uzelf gewoon helemaal over aan God en zie wat er plaatsvindt. Dat is de kern van het geheel. Daar is niets geheims aan. Wanneer u zichzelf aan God onderwerpt dan bent ú het niet langer, maar dan is het de Heer die het doet. Bent u niet blij dat wij die gelegenheid vandaag hebben?

Wellicht kwam Legioen weleens een poosje tot zichzelf, en dan vroeg hij zich af: "Wat doe ik hier?" Ketenen zaten aan hem, en zijn lichaam was vol met sneeën. En dan wierp de duivel hem weer in de volgende aanval. Misschien dacht hij tijdens zijn redelijke momenten wel aan zijn vrouw en kinderen.

Toen Jezus' boot het land bereikte en zij de kust op begonnen te gaan, daar kwam deze man van het kerkhof vandaan. Merk op waar de duivel hem liet wonen. Dat is een goed hol voor de duivel -- rond een plaats van doden. Dat is ook vandaag waar; iemand die dood is in zonde en overtredingen, en die niet gelooft in de kracht van de opstanding van de Heer, leeft in een kerkhof.

Sommige van deze formele kerken die een vorm van godzaligheid hebben, maar de kracht ervan verloochenen zijn zo. Zij zeggen bijvoorbeeld van de kracht van God: "Dat is allemaal opgewerkt. Het is allemaal verstandelijk en psychologisch." De duivels die hen tot die conclusie leiden zijn schrander. De hogepriesters en schriftgeleerden in Jezus' dagen die Jezus Christus ontkenden, waren zeer beschaafde Bijbelgeleerden. Diezelfde religieuze duivel beïnvloedt de mensen vandaag.

Nu, zodra Jezus kwam, kwam deze man aanrennen en wilde erg religieus zijn. Op die wijze werkt de duivel. De duivel kan religieus zijn, knap, geleerd en beschaafd.

Toen viel deze bezetene neer en aanbad Jezus. Misschien vraagt u: "Zou de duivel dat doen?" Waarom niet, Judas kuste Jezus zelfs toen hij Hem verried. Religieuze geesten. De Bijbel zegt dat wij de geesten moeten beproeven om te zien of zij van God zijn.

U zult deze religieuze geest door elk tijdperk heen zien. De duivelse geest heeft altijd de werkelijke onvervalste Geest van God ontkend. Iedere keer dat de Geest van God komt, volgen tekenen en wonderen.

Toen Bileam op weg ging om Israël te vervloeken, bouwde hij zeven altaren en bracht een offerande. Dat is precies wat de Israëlieten deden. Nu probeerde de Heer Bileam ervan terug te houden om dit te doen, door de stomme ezel, maar hij ging toch op weg en bouwde de zeven altaren, precies zoals Jehova het vereiste, en zeven reine offerdieren. Maar hetgeen waar Bileam in faalde was dat hij de Vuurkolom niet zag die met de Israëlieten was. Bileam dacht bij zichzelf: "Wel, ik ben fundamenteel, dus ik zal offeren wat Jehova vereist en dan optrekken om een vloek op deze mensen te leggen" -- op die mensen die die genezingsdiensten hielden.

Mozes plaatste een slang op een staf en ieder die ernaar keek werd gezond gemaakt. Zij hadden alle mogelijke soorten tekenen en wonderen van God. Dat maakte hen tot wat zij waren -- kinderen van God.

Bileam dacht dat hij hen zou vervloeken. Over fundamentalisme gesproken, hij was net zo fundamenteel als zij, en daarom bracht hij zijn offerande en bracht de doctors in de godgeleerdheid eromheen, en zij stonden rondom het offer en zeiden: "Grote Jehova, u weet dat wij geleerd zijn, een grote natie; stop deze mensen." Maar God had tot Bileam gesproken en hem gezegd om alleen datgene te zeggen wat God hem in de mond zou leggen, dus daar ging hij op weg en toen hij Israël zag zei hij: "Hij heeft de ongerechtigheid in Israël niet aangezien... en de roep van een Koning is onder hen." Halleluja!

Wat was het verschil? De Moabieten waren net zo fundamenteel als de Israëlieten, maar het verschil was dat God Israël betuigde met tekenen en wonderen die volgden.

Paulus zei dat de mensen in de laatste dagen een vorm van godzaligheid zouden hebben, maar de kracht ervan zouden verloochenen, en keer u af van dezulken. En Jezus zei: "Deze tekenen zullen hen volgen die geloven: In Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; zij zullen spreken met nieuwe tongen; zij zullen slangen opnemen; en als zij iets dodelijks drinken zal het hun geen kwaad doen; zij zullen de zieken de handen opleggen, en zij zullen gezond worden."

O, mijn broeder en zuster, wees bemoedigd, want ik hoor het geluid van een overvloedige regen. Een dezer dagen zal God het gordijn van de hemel terugrollen en zal Hij Zijn Geest bovenmate overvloedig uitgieten over die mensen die hun weg gevochten hebben door bloedige zeeën, en wat zullen wij een ontmoeting hebben. Maar terug naar onze bezetene.

Deze man van Gadara had een religieuze duivel. Hoe weten wij dat? Hij kwam aanrennen en aanbad Jezus. Nu misschien hebt u gelijk. Wacht even. De duivel aanbad Jezus. En hij beleed Hem openlijk en zei: "Jezus, Gij Zoon van God, de Allerhoogste."

Jezus gebood de duivel om uit hem te komen. Nu had de duivel daar een goede woonplaats, dus wilde hij dat land niet verlaten. Zo is dat met duivels. Wanneer zij zich onder een groep mensen gevestigd hebben willen zij niet weggaan. Zij zijn hardnekkig. Als u zegt dat u niet in goddelijke genezing gelooft dan is dat een duivel die u dat laat geloven.

Toen vroeg het legioen van de vervloekten aan Jezus of zij, als zij hem moesten verlaten, in een troep varkens konden gaan, en Jezus gaf hun verlof. Toen het gerucht zich verspreidde wat er gebeurd was en de mensen erop af kwamen om het te zien zagen zij deze man gekleed en goed bij zijn verstand. Ik zeg u dat wanneer u de doop van de Heilige Geest ontvangt en Christus in u krijgt, dan bent u goed bij uw verstand. Hij was goed bij zijn verstand om te aanbidden. Kijk waar hij toen was -- zittend aan de voeten van Jezus. Wat een wonderbare plaats om te zitten.

Toen kwamen de mensen en vroegen waar hun varkens waren. Zij geboden Jezus om uit hun land weg te gaan. Als opwekking hun zoveel geld zou gaan kosten dan wilden zij het niet. Wanneer ik in de heerlijkheid kom, wil ik uitvinden hoeveel effect het getuigenis van Legioen had op de varkensteelt nadien in die streek.

De mensen van dat land voelden zich meer thuis met varkens dan met de lieflijke Jezus. Zij voelden zich meer op hun gemak met de duivelen en de varkens; en weet u dat het vandaag hetzelfde is? Zodra sommige mensen voelen dat zij genoeg godsdienstigheid bezitten om wat geld aan de kerk te geven, of om op te staan en een geloofsbelijdenis te doen, wel, dan zouden zij eigenlijk verder niets meer over godsdienst willen horen. Zij zouden liever hun varkens en het legioen in hun midden hebben dan Jezus.

Ik was enige tijd geleden in Gary, Indiana, en zij leidden mij rond door één van die grote staalfabrieken. De mannen waren aan het werk en toen blies er een fluit en zij stopten. Het vijlsel werd in de gangpaden geveegd.

En de man die mij rondleidde drukte op een knop en er kwam een grote magneet over een spoor het pad af, en al het vijlsel sprong gewoon op naar de magneet en werd weggedragen om gemagnetiseerd te worden en dan teruggegooid te worden in de smeltoven om opnieuw gegoten te worden.

Mijn gids vroeg: "Hoe vindt u dat?"

Ik zei: "Halleluja."

Hij vroeg: "Wat is er aan de hand?"

Ik zei: "Ik dacht gewoon ergens aan."

Hij zei: "Dat moet wel. Waaraan dan?"

Ik zei: "Ik denk aan een grote Magneet boven in de heerlijkheid. Eén dezer dagen zal Hij neerkomen, en dan zal Hij dit oude, zwakke lichaam wegnemen en het opnieuw maken."

"Waarom nam de magneet niet al het vijlsel op?"

"Een deel ervan is aluminium -- dat wordt niet door de magneet aangetrokken."

Ik zei: "Halleluja! Maar waarom is dat stuk ijzer niet omhoog gegaan?"

Hij zei: "Omdat het aan de grond zit vastgeklonken."

Broeder, ik ben blij om elke keten los te hakken. Laat alles los en verlies uzelf in Christus Jezus. Word wederomgeboren, en word vervuld met de Heilige Geest. Word gemagnetiseerd door Zijn kracht, zodat wanneer Hij komt, u met Hem zult gaan. Ik wil zeggen als Paulus: "Opdat ik Hem kenne in de kracht van Zijn opstanding!" Als Hij mij roept van tussen de doden wil ik in staat zijn onder hen uit te komen. Deze dingen achterlatend, jaag ik naar de prijs van de hoge roeping van God in Christus Jezus, en laat de wereld achter. Halleluja!

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

English (Engels)