11 juni

Dag 182

En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide: Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare, omdat zij nu drie dagen bij Mij gebleven zijn, en hebben niet wat zij eten zouden; en Ik wil hen niet nuchteren van Mij laten, opdat zij op den weg niet bezwijken. En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Van waar zullen wij zovele broden in de woestijn bekomen, dat wij zulk een grote schare zouden verzadigen? En Jezus zeide tot hen: Hoevele broden hebt gij? Zij zeiden: Zeven, en weinige visjes. En Hij gebood den scharen neder te zitten op de aarde. En Hij nam de zeven broden en de vissen, en als Hij gedankt had, brak Hij ze, en gaf ze Zijn discipelen; en de discipelen gaven ze aan de schare. En zij aten allen en werden verzadigd, en zij namen op, het overschot der brokken, zeven volle manden. En die daar gegeten hadden, waren vier duizend mannen, zonder de vrouwen en kinderen. En de scharen van Zich gelaten hebbende, ging Hij in het schip, en kwam in de landpalen van Magdala.
Jezus gebied zijn dicipelen de menigte te voeden

We hebben geen vermelding dat Jezus ooit naar enige school ging of afstudeerde aan enige theologische hogeschool. Toch zijn er in Zijn Naam meer seminaries opgericht wegens godsdienstige redenen dan voor enige andere zaak die er in de wereld is geweest. We hebben geen enkele vermelding dat Hij ooit naar school ging. Maar toch zijn er meer scholen opgericht in Zijn Naam dan onder enige andere soort naam die er onder de hemel bestaat. We hebben geen enkele aanhaling dat Hij een boek schreef, toch zijn er meer boeken over Hem geschreven dan al de rest van de literatuur die er geschreven is. En vandaag is Zijn Bijbel het meest populaire Boek dat er in de hele wereld is onder al de literatuur.

Maar u ziet dat ze op de dag van hun bezoeking riepen: “Wie is Hij?”

Kijk, God neemt iets wat lijkt of het niets is om er iets uit te maken. Dat is wat Hem God maakt.

En toen ze Hem door die poort zagen binnenrijden, zeiden sommigen van hen: “Hij is een groot Man.”

Dat zeggen ze vandaag. Hun theologische scholen leren dat vandaag, dat Jezus een groot Man was, dat Hij een goede Man was. Sommige zeggen zelfs dat Hij een Profeet was. Nu, als Hij slechts een Profeet was of een goede Man, dan zijn we nog in onze zonden. Hij was meer dan een Profeet. Hij was meer dan een goede Man. Hoewel Hij een goede Man was. Hoewel Hij een God-Profeet was. Maar Hij was meer dan dat. Hij was God gemanifesteerd in het vlees om zonde weg te nemen.

En terwijl Hij kwam binnenrijden, zeiden heel veel mensen: “Hij is een Genezer. O, we zagen Hem de ogen van de blinden openen. We zagen hoe Hij de kreupele man liet lopen. We zagen Hem een gebed opzenden en de koorts verliet het kind.” Maar dit soort mensen volgde Hem alleen maar voor de broden en de vissen.

En zo is het vandaag met de menigten, velen. Als er een genezer is, wel, dan volgen ze hem, en hij is gewoon een oase. Als ze ziek worden, haasten ze zich om te zeggen: “O, wilt u alstublieft voor mij bidden dat de Here Jezus mij gezond zal maken?” En zodra ze uit het ziekenhuis of van het ziekbed afkomen, gaan ze regelrecht terug de wereld in, zoals een hond naar zijn uitbraaksel of een zeug naar de modderpoel, zoals de Schrift zegt. Volgen hem alleen om wat goeds van Hem los te krijgen. Ze gebruiken hem alleen als een totempaal, of iets waardoor ze iets van Hem kunnen krijgen, maar zijn niet van plan Hem te dienen. Die menigte bestaat vandaag nog steeds.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Wie is dit?   10 mei 1959

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)