18 augustus

Dag 250

De Joden dan omringden Hem, en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt Gij onze ziel op? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit. Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd, en gij gelooft het niet. De werken, die Ik doe in den Naam Mijns Vaders, die getuigen van Mij. Maar gijlieden gelooft niet; want gij zijt niet van Mijn schapen, gelijk Ik u gezegd heb. Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders. Ik en de Vader zijn een.

Nu, er schijnt niets beter te zijn dan leven. Wat zouden we deze morgen van grotere waarde kunnen achten dan leven? Maar David zegt: “Uw goedertierenheid is mij beter dan het leven.”

Nu, dan vragen wij ons af of het woord “leven” een meervoudige betekenis heeft; het moet meer dan één betekenis hebben. Leven zelf betekent een bestaan. Dus dan, als “Uw goedertierenheid beter is dan het leven”, wat zou er dan beter kunnen zijn? Omdat alleen God eeuwig leven heeft. Alleen God heeft eeuwig leven. Als we dat nu duidelijk kunnen maken zal het voor ons gemakkelijk zijn het grote beeld te zien dat God ons voorzet. Hoe op een dag alles wat niet van God is zal verdwijnen en vergaan en weggaan.

Nu, alles wat een begin had, heeft een eind. Er bestaat niets dat ooit een begin had, dat geen einde heeft. Maar iets wat geen begin had, heeft geen einde. En God is alleen de Enige Die nimmer een begin had. Hij had geen begin van dagen noch einde van jaren. En daarom moeten wij door geboorte een deel van God worden om te leven, een eeuwig bestaan te hebben.

Dan moeten zonde en lijden en alles tot een plaats komen waar het geen bestaan heeft, omdat het een begin had. Er was een tijd dat er geen ziekte was, geen zonde, geen verdriet, geen dood. En toen kwam het door verdraaiing. Dus alle verdraaiing moet ophouden en alles wat een begin had moet eindigen zodat eeuwig leven voor altijd kan bestaan. Begrijpt u wat ik bedoel?

Om die reden is het voor iedereen onmogelijk om ooit gered te zijn buiten de nieuwe geboorte om, omdat mensen opnieuw geboren worden uit de Geest van God en een deel van God worden. Hun bestaan is net zo eeuwig als God eeuwig is. “Zij kunnen nimmer omkomen”, zei Jezus. “Niemand kan hen uit Mijn hand rukken. Zij zijn van God de Vader en er is niemand die ze kan nemen of hen kan afscheiden, want zij zijn een deel van God.”

Nu, niet een van ons is een geleerde. Ik ben een zeer, zeer armzalig opgeleid persoon. Maar soms als ik op zulke woorden stuit, dan zoek ik het op om er achter te komen, neem alleen dat ene woord. Ik heb vrienden en Bijbelleraars die het Grieks of het Hebreeuws kunnen nemen en het overal in de Schrift kunnen nagaan. Maar ik moet het gewoon woord voor woord nemen en het uitzoeken. En ik ontdekte toen Hij zei: “Ik geef hun eeuwig leven”, dat dit komt van het woord, het Griekse woord zoë. En zoë is Gods eigen leven. En dan, zo zeker als we deelhebbers zijn aan zoë, bestaan wij net zo eeuwig als God. Daarom, door deel te hebben aan God, worden wij eeuwig gezegend en voor immer en immer gered, zonder einde, zonder begin. We worden een deel van God.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Leven   2 juni 1957

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)