19 september

Dag 282

Toen kwam de moeder der zonen van Zebedéüs tot Hem met haar zonen, Hem aanbiddende, en begerende wat van Hem. En Hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot Uw rechter- en de ander tot Uw linker hand in Uw Koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt worde? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen. En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop, waarmede Ik gedoopt worde, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn rechter- en tot Mijn linker hand staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van Mijn Vader.
De moeder van de zonen van zebedeus vraagt een gunst

Jezus faalde nooit. Hij deed helemaal precies wat Hem opgedragen was. Hij kwam om een Koninkrijk te vestigen en Hij deed dat. Het Koninkrijk van God komt in het hart door de kracht van de Heilige Geest. Brengt Gods Geest over een gezalfde gemeente om tekenen en wonderen te doen zoals Hij, om te bewijzen dat de Messias Koning is over Zijn Koninkrijk. Amen. Ik voel dat ik nu zelf een beetje zou willen jubelen.

O, als er zoveel mensen zijn die u een kaart aanbieden: “Kom bij ons; sluit u hierbij aan; en kom, sluit u daarbij aan”, en: “Wij hebben de grootste; wij hebben dit; wij hebben de duurste.” Wat voor verschil maakt dat uit? Dat is allemaal dwaasheid en zal vergaan.

Maar het Koninkrijk van God wordt gevestigd in het hart en de ziel van een mens door een openbaring van Jezus Christus. En Hij zei: “Op deze rots zal Ik Mijn gemeente bouwen en de poorten der hel kunnen haar niet overweldigen.” Op deze openbaring, en als u een openbaring hebt, wordt u een gelovige, en gelovend zullen deze tekenen hen volgen die geloven.

Ziet U wat de Messias is? De Messias is het Koninkrijk van God, gezalfden, degenen die gezalfd zijn met dezelfde Geest waarmee Hij gezalfd was. Iemand zei tot Hem op een dag: “Zullen mijn zonen aan Uw linker- en rechterhand zitten?”

Hij zei: “Kunt u de beker drinken die Ik drink? Kunt u gedoopt worden met de doop waarmee Ik wordt gedoopt?”

Ze zei: “Ja.”

En Hij zei: “Dat zult u. Maar aangaande het Koninkrijk, om aan de rechter- en linkerhand te zitten, is niet aan Mij om te geven.”

Dat laat zien dat we dezelfde beker van vervolging kunnen drinken, Beëlzebub genoemd worden of wat het ook mag zijn, en toch gedoopt worden met dezelfde Geest waarmee Hij gedoopt werd. Dus als Hij de Messias genoemd werd, Die Hij was, want Hij was gezalfd met die Heilige Geest... En iedere gemeente die gezalfd is met dezelfde Heilige Geest is een Messiëtte, een kleinere, mindere God. En op een dag, wanneer dit lichaam is opgestaan, hoop ik dat God van tevoren op een groep mensen beslag kan leggen die Zijn kracht in iedere dimensie zal vertonen waarin het verondersteld wordt te zijn.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)