3 november

Dag 327

En als het avondmaal gedaan was, (toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, Iskariot, gegeven had, dat hij Hem verraden zou), Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van God uitgegaan was, en tot God heenging, Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, omgordde Zichzelven. Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus; en die zeide tot Hem: Heere, zult Gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan. Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid! Jezus antwoordde hem: Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij. Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen. Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom zeide Hij: Gij zijt niet allen rein. Als Hij dan hun voeten gewassen, en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en zeide tot hen: Verstaat gij, wat Ik ulieden gedaan heb? Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het. Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet.
Jezus wast de voeten van zijn dicipelen

U hoorde dat de kerk nog (wij als gemeente doen het) aan voetwassing doet. Nu zeggen ze dat het een traditie is, maar toch is het een opdracht. Ze zeggen dat ze het toen als een traditie deden, en dat deden ze. Maar Jezus liet het na als een voorbeeld. En als Hij het dus deed, dan is het een opdracht.

De laagst betaalde man op het werk was wat zij noemden de voetwasknecht. Hij was slechts een slaafje. Hij verdiende het minste geld van hen allemaal omdat hij bij het huis alleen maar de voeten waste van de gasten die binnenkwamen.

Dan denk ik aan onze Heer. Soms denken we dat we iemand zijn; terwijl de God des hemels Zijn hoedanigheid veranderde van God om mens te worden en Hij nam niet de positie van de koning in, maar van een voetwasslaafje om de voeten van de discipelen te wassen en ze af te drogen met de doek waarmee Hij was omgord. Maar als wij niet de hoogste eer krijgen als wij onthaald worden, of onthaald zullen worden... Wij willen van iedereen de aandacht krijgen. Dan denk ik aan onze Heer, hoe Hij ons een voorbeeld gaf om de laagste plaats in te nemen die er was, om de voeten van de gasten te wassen.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)