5 november

Dag 329

En gij zijt degenen, die met Mij steeds gebleven zijt in Mijn verzoekingen. En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader dat Mij verordineerd heeft; Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe; Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot Hem: Heere, ik ben bereid, met U ook in de gevangenis en in den dood te gaan. Maar Hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat gij Mij kent. En Hij zeide tot hen: Als Ik u uitzond, zonder buidel, en male, en schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden: Niets. Hij zeide dan tot hen: Maar nu, wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope zijn kleed, en kope een zwaard. Want Ik zeg u, dat nog dit, hetwelk geschreven is, in Mij moet volbracht worden, namelijk: En Hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen, die van Mij geschreven zijn, hebben een einde. En zij zeiden: Heere! zie hier twee zwaarden. En Hij zeide tot hen: Het is genoeg.

Jezus bracht God tot menselijke levens. God werd mens gemaakt. Toen Jezus geboren werd, werd God mens, opdat Hij gemeenschap zou kunnen krijgen met de mens en in de mens zou kunnen zijn. Voor wat? Om één doel te bereiken; dat is, om de mensen te laten zien wat God is; niet wat een kerk is, maar wat God is. Jezus kwam opdat Hij God zou kunnen voorstellen aan de mensen. En de mensen wilden het niet.

De Heilige Geest komt vandaag op dezelfde wijze om God aan de mens voor te stellen; maar de mens wil naar de kerk gaan. Het beheerst zijn denken. Hij kan het niet bevatten. En wij moeten leren dat God niet te kennen is door een intellectuele opvatting. God wordt gekend door de nieuwe geboorte, door de Heilige Geest, op geen enkele andere wijze. Jezus, de Bijbel heeft ons duidelijk geciteerd: “Geen mens kan Jezus de Christus noemen, dan door de Heilige Geest.” En als u nog nooit de Heilige Geest ontvangen hebt, dan weet u niet dat Hij de Christus is, omdat dat de enige wijze is waarop Hij Zichzelf openbaart.

U bent niet bekeerd voordat u de Heilige Geest ontvangt. Dat zegt de Bijbel. Nadat Petrus zowel gered als geheiligd was en kracht was gegeven om onreine geesten uit te werpen en om het Evangelie te prediken, zei Jezus duidelijk tegen hem dat hij niet bekeerd was totdat hij de Heilige Geest had ontvangen. Hij zei: “Nadat u bekeerd bent, versterk dan uw broeders.” Dat was in de nacht van het verraad, toen hij nog niet bekeerd was. En geen enkel mens is werkelijk bekeerd totdat hij veranderd is en gestorven aan zichzelf en de Heilige Geest controle heeft over die persoon. Dàt willen ze niet doen.

Welnu, de Heilige Geest zal Zichzelf niet in de ene persoon misdragen en Zichzelf goed gedragen in een ander. Het zal maken dat elk persoon Zijn karakter weerspiegelt (Zie?), omdat het een Geest is Die u leidt. Het maakt u onderworpen aan Zijn natuur. U brengt Hem niet in onderwerping aan uw natuur; het maakt u onderworpen aan Zijn natuur. En de Heilige Geest laat u zo leven en maakt dat u het graag doet. O, wat houdt u ervan de dingen van de wereld op te geven wanneer de Heilige Geest binnenkomt! Hoe het u reinigt en u wast en een verlangen in u plaatst om Hem te volgen, en een dorst en een honger naar meer ervan, u dompelt zich er helemaal in. Hij brengt werkelijkheid.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)