11 december

Dag 365

En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galiléa, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had. En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.
Paulus valt van zijn paard en ziet een oogverblindend licht

Nu was God in het begin de grote Jehova Die in een vuurkolom woonde, boven Israël hing en hen leidde. Dat was God, de Engel des verbonds. Toen Hij op de berg neerkwam, vatte de hele berg vlam; er vloog vuur van de berg af en dat schreef de tien geboden. Hij werd het “vaderschap van God” genoemd voor Zijn kinderen, Zijn uitverkoren mensenras, de Joden.

Toen werd diezelfde God gemanifesteerd in een maagdelijk geboren lichaam dat Hij schiep in de schoot van Maria, en leefde en verbleef en zette Zijn tent (als het ware) op tussen menselijke wezens. En diezelfde God is vlees geworden en woonde onder ons. De Bijbel zei het. God was in Christus. Het lichaam was Jezus. Jezus, in Hem woonde de volheid van de Godheid lichamelijk. U kunt Hem nu niet drie mensen maken. Doop niet voor drie goden; er is één God, zie: één God.

Nu, diezelfde God is vlees geworden; Hij zei: “Ik kwam van God en Ik ga naar God.” Nadat Hij van de aarde was verdwenen na Zijn dood, begrafenis en opstanding en hemelvaart, ontmoette Paulus Hem op de weg naar Damaskus, toen hij nog Saulus werd genoemd. En er kwam een stem die zei: “Saul, Saul! wat vervolgt gij Mij?”

Hij zei: “Wie bent U?”

Hij zei: “Ik ben Jezus.”

En Hij was een Vuurkolom, een licht dat de ogen van de profeet verblindde. Hij was teruggekeerd. Dezelfde Jezus was weer God de Vader geworden. Om die reden zei Hij hier: “Ik ben de Almachtige”, in dezelfde vorm als waarin Hij was voordat Hij vlees was geworden. En Zijn lichaam waarin Hij leefde, werd Jezus genaamd, de Man Die wij kennen: Jezus.

Welnu, zoals velen van u dierbare Eenheidsmensen dopen in de Naam van Jezus: u bent fout. Er bestaan vandaag in de wereld honderden Jezussen, maar er is slechts één Here Jezus Christus. Hij werd als Christus geboren. Er zijn vele Jezussen, ik heb er velen ontmoet. Maar er is één Here Jezus Christus; Hij is God.

En Vader, Zoon, en Heilige Geest zijn geen namen; het zijn titels die bij één Naam horen. Bijvoorbeeld: “Doop in de naam van ‘Vader, Zoon en Heilige Geest’.” Vader is geen naam en Zoon is geen naam en Heilige Geest is geen naam; het is een titel, zoals mens, dat is wat het is. De Heilige Geest, een Geest, Heilige Geest. Of: “In de naam van de Vader.” Kijk naar de vaders en de zonen van uw zonen. Kijk naar de mensen hierbinnen. Zie? Vader, Zoon en Heilige Geest is geen naam. Het is een titel die behoort bij de Naam van de Here Jezus Christus.

Op die manier doopte de apostolische kerk in het begin. En ik vraag iedereen één tekst uit de Schrift of één keer in de geschiedenis te noemen waar ooit iemand in de Christelijke kerk werd gedoopt op een andere manier dan in de Naam van Jezus Christus totdat de Katholieke kerk werd gevormd en zij “Vader, Zoon en Heilige Geest” als leerstelling aannamen. Breng uw geschiedenis naar voren, enigen van de historici. Ja, zoiets bestaat er niet.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)