18 januari

Dag 37

En als Hij te Jeruzalem was, op het pascha, in het feest, geloofden velen in Zijn Naam, ziende Zijn tekenen, die Hij deed. Maar Jezus Zelf betrouwde hun Zichzelven niet, omdat Hij hen allen kende, En omdat Hij niet van node had, dat iemand getuigen zou van den mens; want Hij Zelf wist, wat in den mens was. En er was een mens uit de Farizeën, wiens naam was Nicodémus, een overste der Joden; Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Nicodémus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.
Nicodemus komt 'snachts om met Jezus te spreken

Laten we het edele oude boek van Johannes opslaan, waar ik vanavond uit gelezen heb. In het eerste hoofdstuk van Johannes vinden we dat Hij Zijn discipelen koos. En we ontdekken daar dat er één werd gekozen genaamd Filippus. En nadat Filippus was bekeerd, was hij heel enthousiast. En bij ieder mens die Jezus vindt en wordt gered, is een enthousiasme. O, ik wenste dat ik dat duidelijk kon maken aan vele grote mannen zoals Jack Schuller en Billy Graham en deze grote evangelisten die God gebruikt. De mensen die belijden te komen zijn zo stijf; ze schijnen alleen te zeggen: “Wel, ja, ik geloof.” En dat is een verstandelijke opvatting. Maar dat zal niet werken. U moet wederom geboren worden. En wanneer u bent geboren is er een enthousiasme dat omhoog komt met de geboorte, en het zet de ziel in vuur en neemt al de verschillen weg en de ‘ismen’ en komt rechtstreeks naar Golgotha en erkent Christus met een brandende liefde en ijver voor de verloren en gevallen wereld.

Wanneer iemand is bekeerd, zijn zijn ogen gericht op Golgotha. Als hij een beetje nerveus is en u let niet op hem, dan zal hij overhellen naar de fanatieke kant. Als hij een beetje geleerd is, zal hij overhellen naar de stijve kant. Maar precies in het midden van de weg bevindt zich de gezonde, verstandige, wedergeboren, door de Geest geleide, begenadigde gemeente van de levende God, die regelrecht de weg afgaat naar Christus. Dat is het werkelijke komen vanaf beide zijden. De een ging die kant op en de ander de andere kant, het laat fanatisme zien of geleerdheid en te stijf om te buigen. Ze weten meer over het Woord dan over de Auteur.

Het Woord te kennen is geen leven, maar Hem te kennen is leven: Hem te kennen. U hoeft geen geleerde te zijn; u moet een onderworpen persoon zijn. En wanneer u zich aan Christus onderwerpt, is Christus verplicht die lege plaats op te vullen waar u zich op het altaar hebt uitgestort voor Hem. Hij is verplicht aan Zijn Woord om dat te doen, en Hij zal u niet in de steek laten.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Wij zouden Jezus willen zien   16 mei 1957

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)