29 maart

Dag 108

Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!
Mozes werpt zijn staf voor Farao's voeten die dan in een slang verandert

En u zegt: “Wel, broeder Branham, wacht even. God zij geprezen, ik heb hen daar zien uitgaan en de zieken genezen.” O zeker; dat heb ik ook gezien. “O, ik heb hen in tongen zien spreken.” Jazeker. Dat heb ik ook. En ik heb nooit geloofd, en er is niemand die het met Gods Woord kan bewijzen, dat het eerste bewijs van de Heilige Geest spreken in tongen is. Ik wens dat de man wil komen die dit kan. Ik heb telkens die uitdaging gedaan. Ik geloof in spreken in tongen, jazeker. Maar ik heb duivels in tongen zien spreken, heksen en tovenaars die in tongen spraken en het uitlegden en ontkenden dat er zoiets was als Jezus Christus. Ik heb mannen gezien die leefden met de vrouw van een andere man en in tongen spraken. Stond daar en keek mij recht in het gezicht en ik kreeg een visioen vlak voor hem. Ik riep hem terzijde en maakte hem tot een getuige. En u noemt dat de Heilige Geest?

O ja. U zegt: “Wel, broeder Branham, gelooft u niet dat de Heilige Geest in tongen spreekt?” Jazeker, maar geef het de Woordtest! Kijk, Jannes en Jambres werkten wonderen. Dat is juist, is het niet? Ja zeker, Jannes en Jambres. Toen Mozes naar Egypte ging, alles wat Mozes deed, wat een teken betrof, konden Jannes en Jambres, die twee toverdokters, eveneens voortbrengen - twee duivels. Mozes zou zeggen: “Vlooien!”

Zij zeiden: “Vlooien!”

Mozes zei: “Een staf op de grond!”

Zij zeiden: “Een staf op de grond!”

“Een slang!”

“Een slang!”

Dat is juist. Zij konden wonderen werken. De Bijbel zei dat in de laatste dagen duivels zouden opstaan die wonderen zouden werken en de mensen zouden misleiden. Verschrikkelijk hard, broeder, maar u moet de waarheid weten.

Jezus zei: “Velen zullen tot Mij komen in die dag en zeggen: ‘Here, Here, heb ik niet dit gedaan en dat gedaan en dat gedaan, enzovoort, in Uw Naam?’”

Hij zal zeggen: “Ga weg van Mij, gij werker der ongerechtigheid.” Wat is ongerechtigheid? Iets waarvan u weet dat het verkeerd is en het toch doet; en u weet dat Gods Woord juist is. Waarom speelt u de huichelaar? Wegens uw organisatie en u pakt een beetje hiervan en wil de rest ervan niet nemen. “Gij werker der ongerechtigheid,” zei Hij, “ga weg van Mij; Ik heb u zelfs nooit gekend.”

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Het gesproken Woord is het oorspronkelijke zaad   18 maart 1962

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)