23 december

Dag 11

Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest; En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Terwijl hij over deze dingen nadacht, was hij van plan haar heimelijk te verlaten. Hij zei: “Ik zal er geen grote drukte over maken.” Nu bedenk, hij had nog geen eed afgelegd maar hij was ondertrouwd. Maar hij verliet haar heimelijk. En terwijl hij aan deze dingen dacht om haar heimelijk weg te zenden, kijk, was dat het beste wat in hem opkwam. Kijk, hij was een rechtvaardig man en een goede man.

Broeder, zuster, laat mij dit zeggen. Als u rechtvaardig bent, als u oprecht bent in uw hart, dan is God verplicht de zaak aan u te openbaren.

Jozef, haar man, die een rechtvaardig man was, had nagedacht over deze dingen. Het was zo ongewoon, zoals ik zei, dat hij het nauwelijks kon bevatten. “Hoe zouden deze dingen kunnen zijn?” Maar hij ging ongetwijfeld zitten, bad erover, bestudeerde het in de Schrift. “Hoe kunnen deze dingen zijn?” Terwijl hij studeerde verscheen de engel des Heren aan hem in een droom. Hij was geen profeet. En er was geen profeet op aarde in die dagen, niemand die tot hem kon komen met ZO SPREEKT DE HERE, dus gebruikte de Here een secundaire manier. Om die reden gebruikte God voor het welzijn van Zijn eigen Zoon een droom aan een man, en bracht Hem naar Egypte en bracht Hem er weer uit, en verborg Hem voor de wijzen, of de wijzen vertrokken via een andere weg. Er was geen profeet in het land, dus gebruikte Hij de secundaire manier, de droom. Maar er waren mannen die niet als ziener geboren waren maar zij waren goede mannen en God bezocht hen in hun onderbewustzijn en openbaarde Zichzelf.

Als u zich slechts aan God zult overgeven, God heeft vele manieren om Zichzelf aan u te openbaren. Ziet u? Misschien niet... wellicht bent u geen profeet; wellicht bent u geen leraar; wellicht bent u geen zondagsschoolleraar; wellicht bent u geen prediker; maar er zijn manieren waarop God Zichzelf aan u kan openbaren. Ziet u? Het zou door dromen kunnen zijn, het zou op een andere manier kunnen zijn, als u zich slechts onderwerpt zoals Jozef deed.

Ongetwijfeld zei hij: “O grote Jehova God, ik kom via de geslachtslijn van David. En ik ben een rechtvaardig man; ik hoop dat ik het ben. Ik vertrouw in datgene waarvan U sprak dat het de waarheid is. En mijn geliefde kleine lieveling hier, met wie ik ondertrouwd ben... Ik zal haar wegzenden, anders ben ik schuldig aan echtbreuk. En ze gaat moeder worden en ik heb haar niet bekend als vrouw. Hoe zit het met deze dingen, Here?”

Kijk, hij was geen profeet, daarom kon Hij op die manier niet tot hem spreken. Daarom liet Hij hem in slaap vallen en zond de Engel des Heren tot hem in een droom. Amen. De engel des Heren kwam tot hem in een droom en raakte hem aan en zei: “Jozef, gij zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest.” Daar hebt u het. “Dat wat in haar is is niet van een man, de Heilige Geest heeft dit gedaan. De vrouw heeft de waarheid verteld. Dit ongewone verhaal, deze ongewone zaak die is gebeurd, Jozef, die u helemaal heeft verscheurd, is van de Heilige Geest.” O, diezelfde God leeft vanavond nog steeds! Er bestaat nog steeds onderbewustzijn. En u Christenen, als de zaak ongewoon voor u lijkt wanneer u dat ziet, als het toch precies zo overeenkomt met het Woord, dan kan God de ongebruikelijke dingen op vele wijzen openbaren.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)