1 april

Dag 111

Als nu Jezus te Kapernaüm ingegaan was, kwam tot Hem een hoofdman over honderd, biddende Hem, En zeggende: Heere! mijn knecht ligt te huis geraakt, en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over honderd, antwoordende, zeide: Heere! ik ben niet waardig, dat Gij onder mijn dak zoudt inkomen; maar spreek alleenlijk een woord, en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten; en ik zeg tot dezen: Ga! en hij gaat; en tot den anderen: Kom! en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dat! en hij doet het. Jezus nu, dit horende, heeft Zich verwonderd, en zeide tot dengenen, die Hem volgden: Voorwaar zeg Ik u, Ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Doch Ik zeg u, dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham, en Izak, en Jakob, aanzitten in het Koninkrijk der hemelen; En de kinderen des Koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; aldaar zal wening zijn, en knersing der tanden. En Jezus zeide tot den hoofdman over honderd: Ga heen, en u geschiede, gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te diezelver ure.
De centurion vraagt Jezus om de genezing van zijn knecht

Nu, broeder Roberts en deze dappere mannen... U zegt: “Hoe plaatst u hun bediening naast de uwe?”

Ze gebruiken de Schrift: “Door het opleggen van handen.” Nu, dat is waar; dat is een Bijbelse leer. Hoeveel weten dat? “Zij zullen handen op de zieken leggen en zij zullen gezond worden.” Maar als u even geduld met me hebt, wil ik u tonen dat dat geen opdracht voor heidenen was. Beslist niet. Jaïrus zei: “Kom en leg Uw handen op mijn dochter, dan zal ze genezen worden.” Joden legden altijd handen op; het is allemaal opleggen van handen. Maar let op de heidenen, daar was het niet zo. “Ik ben niet waardig dat U onder mijn dak komt. Spreek slechts het Woord en mijn knecht zal leven.”

En Hij keerde Zich om en zei: “Ik heb in Israël een dergelijk geloof niet gevonden.”

Daar hebt u het. Van ons wordt verwacht dat we op een hoger niveau staan dan dat. Wij leven dichter bij het einde van de wereld dan toen. De manier voor de heidenen is om het Woord te geloven. Dat is exact de waarheid: om te herkennen.

Kijk naar die heiden. Hij zei: “Ik ben een man onder autoriteit.” Hij was een centurio, wat betekent dat hij honderd man onder zich had staan, een Romeinse centurio. En hij zei: “Ik ben een man onder autoriteit. En ik zeg tegen deze man: ‘Ga’, en hij gaat; tegen deze man: ‘Kom’, en hij komt. Hij moet wel; hij staat onder mijn autoriteit. En ik vond mezelf zelfs niet waardig om tot U te komen, niet een van mijn volk. Ik stuurde een Jood naar U toe.” En zei: “Het enige wat U hoeft te doen is het Woord spreken.”

Wat herkende hij daar? Dat iedere zonde, en elke ziekte, en ieder ander ding onder Zijn autoriteit stond. “Spreek slechts: ‘Ga’ en het zal gaan.”

Ziet u wat hij deed? Nu, dat is wat ik het Amerikaanse volk probeer duidelijk te maken. U hoeft niet te wachten op een speciale tijd, op een bepaalde evangelist die moet langs komen om voor u te bidden. Uw herder is toereikend. Als de herder er niet is, is uw naaste toereikend. Als de naaste er niet is, is uw man of vrouw toereikend. En als er geen enkele van hen aanwezig is, steek dan uw handen omhoog; Hij is altijd toereikend. Waar u ook bent, geloof het; geloof het. Het is een voleindigd werk.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • De koningin van Scheba   10 juli 1960

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)