4 april

Dag 114

Als nu dezen heengingen, heeft Jezus tot de scharen begonnen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet, dat van den wind ginds en weder bewogen wordt? Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens, met zachte klederen bekleed? Ziet, die zachte klederen dragen, zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, Ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het, van denwelken geschreven staat: Ziet, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die Uw weg bereiden zal voor U heen. Voorwaar zeg Ik u: onder degenen, die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper; doch die de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die hore.
Johannes de Doper predikt tot de schare

God neemt juist het instrument van nederigheid en zwakheid en eenvoud om Zijn werken mee te doen. Dat alleen is een instrument in Gods hand. Johannes de Doper, de voorloper van Christus, zijn boodschap was zo eenvoudig dat het over de hoofden van de mensen heen ging. Alle profeten gaven getuigenis van de komst van de Messias. Eén van hen zei dat “De bergen zouden huppelen als kleine rammetjes.” Anderen zeiden: “De bladeren zouden in hun handen klappen.” Eén zei: “Alle lage plaatsen zullen worden verhoogd en de hoge plaatsen zullen worden vernederd.” O my! Wat een dag.

Hebt u zich de school der profeten ingedacht en de intellectuele opvatting daarover? O my, zij waren in alles zo klassiek! Maar toen het gebeurde, kwam er uit de woestijn een oude prediker, die in z’n hele leven niet één dag onderwijs had genoten, waarschijnlijk was zijn taalgebruik heel armzalig. Z’n vader was een priester, maar God nam hem daar bij vandaan. (Wij behandelden dat in de onderwijzing afgelopen zondag.) Wilde hem niet verwikkelen in deze denominaties en nam hem mee naar buiten in de woestijn om hem Zelf op te leiden. Dat is het soort dat met Gods Woord zal blijven staan.

Kwam op ongeveer dertigjarige leeftijd uit de woestijn; ik stel mij voor met een zwarte warrige baard die om z’n gezicht hing; een groot oud stuk schapenvacht om zich heen gewikkeld; stond tot aan z’n knieën in de modder en zei: “Ik ben degene waarover door de profeet Jesaja werd gesproken.” En sommige denominaties kwamen erheen; hij zei: “Denkt niet bij uzelf: ‘Wij hebben dit en dat’, God is bij machte om uit deze stenen kinderen voor Abraham te verwekken!” O my! Waarom? Hij had ZO SPREEKT DE HERE! Hij had de Boodschap. God voorzegde dat hij zou komen. En omdat het in zulk een eenvoud kwam, ging het over hun hoofden heen.

Toen Jezus kwam, zei Hij: “Wat dacht u te gaan bezien, een intellectuele spreker die veranderd kan worden van Methodist in Baptist en van een Baptist in een Presbyteriaan, van een Presbyteriaan in een Pinksterman en van een Pinksterman in iets anders? Bent u uitgegaan om een riet te zien dat bewogen wordt door iedere wind? Niet Johannes!” Hij zei: “Bent u dan uitgegaan om een man te zien die gekleed is in fijn linnen?” Hij zei: “Dat soort predikers zijn in de koningspaleizen.” Hij zei: “Wat dacht u te gaan bezien, een profeet?” Hij zei: “Meer dan een profeet!” Johannes was meer dan een profeet. En kijk, hij kwam het nederigst van hen allemaal. Maar hij was meer dan een profeet.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)