10 april

Dag 120

En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande, dat Hij in des Farizeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achter aan Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste Zijn voeten, en zalfde ze met de zalf.
De zondares wast Jezus' voeten met zalf en droogt ze met haar haar

O zeker, de hoogwaardigheidsbekleders waren daar. De hele sociëteit van de stad was daar. Het leek of ze haar verstand kwijt was. Misschien was ze dat, maar ze zat aan de voeten van Jezus. Halleluja. Mensen mogen handelen alsof ze gek zijn, maar wat maakt dat uit als je aan de voeten van Jezus zit? Wat maak ik me bezorgd wat zij denken? Ze zat aan de voeten van Jezus. Ze kuste ze. En de Farizeeër, o my, hij stond op het punt om te ontploffen.

Dan keert Jezus Zich om en kijkt. O, ik kan gewoon die ogen zien als Hij dat geheiligde hoofd omkeert. Hij kent de gedachten van de Farizeeër. Hij zei: “Simon, Ik heb iets met u te bespreken.” (O, u Farizeeër, een dezer dagen overkomt u dat.) “Ik heb iets met u te bespreken. U hebt Me hier uitgenodigd en u hebt Mij helemaal geen water gegeven voor Mijn voeten. En u hebt Mijn hoofd ook niet gezalfd toen Ik binnenkwam, noch hebt u Mij welkom gekust. Maar deze arme zondares, vanaf het moment dat Ik hier zit, heeft ze niets anders gedaan dan Mijn voeten wassen met haar tranen, ze afvegen met de haren van haar hoofd en Mijn voeten kussen; vanaf het begin dat Ik hier binnen ben.”

O, de Farizeeër veranderde een beetje. Hij keek toe. Nu, de vrouw is bevreesd. Oh, wat zal Hij gaan zeggen? Zal Hij haar gaan veroordelen? Zou Hij Zijn voet terugtrekken en zeggen: “Doe dat niet.”? Nee. Jezus doet zulke dingen niet op die manier. Nee, nee. Hij trok Zijn voet helemaal niet terug. O, beslist niet. Hij bleef stil zitten en sloeg haar gade. Zij deed voor Hem wat zij voor Hem hadden moeten doen en weest u voorzichtig iemand een heilige roller te noemen die doet wat u had moeten doen. Denk nu niet dat u een beetje beter bent dan zij. Nu, kijk. Daar waren Farizeeën, de bisschop van de kerk, met al de voorgangers en oudsten die daar rondom stonden, zij dachten dat ze te goed waren om deze ‘heilige roller’ aan te raken. Maar deze arme kleine vrouw die daar nu staat, wat zal zij gaan ontvangen? O, ze wist dat ze Hem liefhad. Er gebeurde iets. Had ze iets verkeerds gedaan? Nee. Hij had op een dag gezegd: “Eenieder die wil, die kome.” Zij wilden het niet doen, maar zij wilde het doen.

Als deze grote stijve lieden God niet willen aanbidden, zal God u arme mensen eruit trekken. Hij zal maken dat u het doet, iemand. Hij zal de zondaren en hoeren van de straat roepen om het te doen. Iemand zal God gaan aanbidden.

Daar, kijk naar de kleine vrouw. Ze is geschrokken. Haar grote bruine ogen, zo mooi als ze waren, keken omhoog. Toen keerde Hij Zich om, nadat Hij naar de Farizeeër had gekeken, vet zat over haar hele gezicht; haar tranen hadden haar gezicht bevlekt; haar haar hing in slierten; daar zat zij. Wat zou Hij gaan doen? Wat zou Hij gaan doen?

En toen zei Hij: “Simon, Ik ben op uw uitnodiging gekomen; u nodigde Me uit. U hebt Mijn voeten niet gewassen. U hebt Me geen enkele olie gegeven om Mijn handen en Mijn nek te zalven. En u hebt Me helemaal niet welkom gekust. Maar deze arme zondares heeft Mijn voeten voortdurend gekust.” Toen keerde Hij Zich om en keek naar de kleine vrouw. Hij zei: “En voorwaar, Ik zeg u. Voorwaar, Ik zeg u, haar zonden die vele waren zijn alle weggedaan.”

O broeder, ik ben geen baby, maar wanneer ik daaraan denk; ik zou liever hebben dat Hij dat tegen mij zei dan mij aartsbisschop maken of de paus van Rome. “Uw zonden die vele waren, zijn allemaal weggewassen. Ga heen in vrede.”


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • De voeten van Jezus wassen   10 maart 1957

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)