4 mei

Dag 144

En als Hij in het schip gegaan was, zijn Hem Zijn discipelen gevolgd. En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd; doch Hij sliep. En Zijn discipelen, bij Hem komende, hebben Hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan! En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond Hij op, en bestrafte de winden en de zee; en er werd grote stilte. En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is Deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn!
Jezus stilt de golven en gebied de storm te gaan liggen

Welnu, een prediker met een gave van Goddelijke genezing; hij zal hierheen komen, vele gaven rusten in die prediker. Hij komt hier het gebouw binnen. Hij neemt het Woord van God. Hij is een meesteruitlegger. Hij kan hier staan en het uitleggen zoals meneer Roberts of Tommy Osborn, of enigen van deze dergelijke broeders die meesterwerken zijn op het gebied van de Schrift; wonderbare mannen. Ze zijn hier allemaal in Chicago geweest en hebben tot u gepredikt. En u weet dat ze dat zijn. Meesters op het gebied van het uitleggen van het Woord. Dat zijn gaven van genezing.

Nu, dat is hun manier waarop zij u proberen Hem te laten zien. Dat is hun gave die ze hebben om aan u te bewijzen dat Jezus Christus Dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Zij geloven dat met hun hele hart. En ze bewijzen het met het Woord dat dat juist is.

Nu, ik ben geen begiftigd persoon van dat type. Mijn gave is het zien van visioenen. Als u dan iets ziet wat God heeft gedaan, iets wat de Vader gemanifesteerd heeft als een geestelijke gave, een wetenschap dat God neerkomt en zalft, wat maakt dat ze het Woord prediken... Dan komt God neer door een andere gave te zalven, en hij zal dingen weten en dingen van te voren zien en vertelt dingen die waren en wat zal komen. Waar is dat voor? Geneest u dat? Nee. Het brengt uw geloof omhoog tot Jezus Christus Die u reeds genezen heeft. Dat is het. Dan gelooft u het en gaat weg, zeggend: “Prijs de Here, ik ben genezen.”

Nu, Jezus steekt over in de boot, steekt deze zee over. Ik kan me goed voorstellen hoe dat was. Hij predikte de hele dag en die nacht kwam er een grote storm opzetten op zee en het leek de kleine boot te doen zinken; en vermoeid en uitgeput, maar nimmer bevreesd. Daar houd ik van.

Jezus hoefde niet weg te gaan en de hele dag te vasten en de hele dag te bidden en dan te zeggen: “Nu, Ik vraag Me af of Ik genoeg geloof heb om dit te doen.” Hij was Zich onbewust van het geloof dat Hij had. Iedere man of vrouw die ooit echte strijders zullen zijn in het Koninkrijk van God, zijn zich volkomen onbewust van hun geloof. U probeert uw geloof steeds maar te testen. “Vraag me af of ik wel genoeg geloof heb om dit te doen? Heb ik wel geloof...” Test uw geloof niet. God heeft het gezegd, doe het dus. God heeft het gezegd. Hebt u uw geloof ooit getest of u wel genoeg geloof had om vanavond naar de samenkomst te komen of niet? Hebt u uw geloof getest of u genoeg geloof had om vanavond uw maaltijd te eten? Hebt u eraan gedacht dat u een poosje moet vasten en uw geloof testen om te zien of u genoeg geloof hebt om uw auto naar huis te rijden? Beslist niet. Het is geheel automatisch dat u dit gelooft.

En dat is de manier hoe u genezing gelooft. Geloof enige zaak die God heeft gezegd. Vecht er niet mee en schudt er niet aan en bestraf de duivel niet iedere minuut. Aanvaard het eenvoudig en ga verder. Dat is het. Er is niets om ongerust over te zijn. God zei het en dat maakte het vast. We gaan dus gewoon verder, wetend dat het zal gebeuren. Vergeet die zaak. God zei het, dat bewijst het, ik geloof het, dat maakt het vast. Dat is alles wat u moet doen.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Jezus Christus Dezelfde gisteren, vandaag..   16 januari 1955

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)