5 mei

Dag 145

En als Hij over aan de andere zijde was gekomen in het land der Gergesenen, zijn Hem twee, van den duivel bezeten, ontmoet, komende uit de graven, die zeer wreed waren, alzo dat niemand door dien weg kon voorbij gaan. En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zone Gods! wat hebben wij met U te doen? Zijt Gij hier gekomen om ons te pijnigen voor den tijd? En verre van hen was een kudde veler zwijnen, weidende. En de duivelen baden Hem, zeggende: Indien Gij ons uitwerpt, laat ons toe, dat wij in die kudde zwijnen varen. En Hij zeide tot hen: Gaat heen. En zij uitgaande, voeren heen in de kudde zwijnen; en ziet, de gehele kudde zwijnen stortte van de steilte af in de zee, en zij stierven in het water. En die ze weidden, zijn gevlucht; en als zij in de stad gekomen waren, boodschapten zij al deze dingen, en wat den bezetenen geschied was. En ziet, de gehele stad ging uit, Jezus tegemoet; en als zij Hem zagen, baden zij, dat Hij uit hun landpalen wilde vertrekken.
De zwijnen rennen de afgrond af nadat het legioen uit de bezetene is vertrokken

Jezus lag achterin de boot en Hij sliep; en Hij stond op om de wateren te kalmeren. Nu kijk, Hij steekt die stormachtige zee over. Hij komt de hele weg over die stormachtige zee, door die donkere, grijze, regenachtige, stormachtige nacht, waar misschien tienduizend duivels van de zee hebben gezworen dat ze Hem zullen verdrinken. En daar was Hij buiten in die kleine oude boot, die daar op en neer danste door de nacht, vermoeid en uitgeput. Hij maakte die hele reis naar Gardara voor één doel. Daar was een persoon die hulp nodig had. Dat was een maniak van Gardara, een bezetene. Hij kwam de hele weg over de stormachtige zee. Het kostte Hem een hele nacht om één persoon te helpen.

Hij zal vanavond de hele weg vanaf de heerlijkheid nemen om Zichzelf te manifesteren om ieder persoon die hierbinnen is te genezen. Dat is het liefhebbende hart van de Here Jezus.

En toen deze maniak Hem ontmoette, rende hij erheen, ik vermoed alsof hij van plan was Hem te gaan doden. Maar Hij zag dat de jongen zo totaal was overgegeven aan Satan dat de duivel zijn tong kon gebruiken.

Gelooft u dat de duivel uw tong kan gebruiken? Dat doet hij beslist: laat u dingen zeggen die u niet wil zeggen, laat u liegen, stelen, laat u dingen vertellen die niet juist zijn, lelijke woorden zeggen die God niet wil dat u zegt. De duivel neemt u helemaal onder controle.

Wel, als hij u dan helemaal onder controle heeft gekregen, dan weet u niet wat u zult gaan zeggen. U wordt een krankzinnige.

Gelooft u dat uw tong gebruikt kan worden voor Jezus Christus? Dat kan beslist. Dan zingt u het Evangelie, predikt het Evangelie, en spreekt u goede dingen, en praat u goede dingen, en zegt u goede woorden. Dan kunt u zo volkomen worden overgeleverd aan de Heilige Geest dat Hij een taal kan spreken waar u niets over weet. Dat is juist. Dat kan Hij.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Jezus Christus Dezelfde, gisteren, vandaag..   16 januari 1955

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)