14 mei

Dag 154

Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Verkrijgt u noch goud, noch zilver, noch koper geld in uw gordels; Noch male tot den weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf; want de arbeider is zijn voedsel waardig. En in wat stad of vlek gij zult inkomen, onderzoekt, wie daarin waardig is; en blijft aldaar, totdat gij daar uitgaat. En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelve. En indien dat huis waardig is, zo kome uw vrede over hetzelve, maar indien het niet waardig is, zo kere uw vrede weder tot u. En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelve stad, schudt het stof uwer voeten af. Voorwaar zeg Ik u: Het zal den lande van Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan dezelve stad.
De dicipelen worden twee aan twee uitgezonden

Nu, wij ontdekken dat God Mozes de tekenen gaf om beweringen en roepingen te bewijzen. En ieder waar teken, elk waarachtig teken dat van God gezonden is, heeft een stem die er op volgt. Nu, mis het niet; dit is mijn laatste les hierover. Zie? Nu, wij hebben tekenen die niet van God zijn. Satan kan bijna alles nabootsen wat er is. Maar een waar teken, van God gezonden, wordt gevolgd door de stem van God.

God zei tot Mozes: “Als zij de stem van het eerste teken niet zullen geloven, doe dan dit andere teken voor hen. En als zij daar dan niet naar zullen horen, neem dan water en giet het uit op de grond.” En dat was een teken dat zij daar gedrenkt zouden worden in hun eigen bloed. Merk op. En precies hetzelfde als toen Hij zei: “Schud het stof af van uw voeten. Het zal lichter zijn voor Sodom en Gomorra op die dag, dan dat het voor die stad zal zijn die u afwijst.”

Nu, wij spelen geen kerkje. Dit is de kerk. Christus is de kerk. Wij zijn in Christus, het mystieke lichaam van Christus. We zijn erin geboren; je kunt je er niet bijvoegen. Ik ben al bijna vijfenvijftig jaar bij de Branham familie en men heeft mij nooit gevraagd om tot de familie toe te treden. Ik werd als een Branham geboren. En dat is de wijze waarop u een Christen bent; u wordt als Christen geboren. Niet eraan toegevoegd, u wordt er in geboren.

Iedereen is bang voor de geboorte. Ze hebben de een of andere mooie, nette manier om u een handje te geven of u een kaartje te laten ondertekenen, of een zoutstrooier met wat water er in. Dat is niet de geboorte. Een geboorte is iets moeilijks. Een geboorte is iets vreselijks. Het maakt me niet uit of het in een varkensstal is of in een boerenschuur of in een rose versierde ziekenhuiszaal, een geboorte is een knoeiboel.

En het maakt een knoeiboel uit u. U wilt niet opgeven. U wilt dit niet, dat niet of het andere. Maar de tranen zullen de verf van uw gezicht afwassen en van u een ander persoon maken. Als u wedergeboren wordt, zal het een rommel van u maken. Maar u zult als een nieuw schepsel tevoorschijn komen. Men wil dat niet. Men wil de een of andere gemakkelijke weg, weet u. En er is geen gemakkelijke weg. Zoals het lied zegt: “Ik zal de weg nemen met de weinige verachten van de Here.” U wilt geen kasplantje zijn.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)