13 mei

Dag 153

En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. De namen nu der twaalf apostelen zijn deze: de eerste, Simon, gezegd Petrus, en Andréas, zijn broeder; Jakobus, de zoon van Zebedéüs, en Johannes, zijn broeder; Filippus en Bartholoméüs; Thomas en Matthéüs, de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alféüs, en Lebbéüs, toegenaamd Thaddéüs; Simon Kananites, en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft.

Terwijl u zit te luisteren, een van de bijzonderste Schriftgedeelten waaraan ik kan denken is toen Jezus zei: “Vader (denk hieraan), Vader, ter wille van hen heilig Ik Mijzelf.” Denk daaraan. “Vader, ter wille van hen heilig Ik Mijzelf.” Wat was Hij aan het doen? Het voorbeeld geven; Hij was een Lam. Wat deed Hij? Hij had recht op een thuis; Hij was een man. Hij had het recht om getrouwd te zijn; Hij was een Man. Hij had recht op goede kleding; Hij was een Man. Maar Hij heiligde Zichzelf; Hij zag er vanaf. Hij had via de galerijen van de heerlijkheid kunnen neerdalen, een Man van eer en aanzien, met een orkest van engelen. Zeker. Maar Hij heiligde Zichzelf.

Hij had ten minste geboren kunnen worden in een fijn, schoon bed ergens, maar Hij werd geboren in een voerbak boven een mesthoop, in een geleende voerbak. Maar Hij heiligde Zichzelf. Waarom? Hij was het Lam. Kijk vrienden, wij keren terug naar het vlak van samenwerkende godsdiensten enzovoort, en al die dingen, we raken bij de echte dingen vandaan. Verneder uzelf. Blijf nederig: “Here, heilig mij.”

Jezus was enige mannen aan het opleiden die het Evangelie naar de hele wereld zouden brengen; twaalf mannen. Daarom leefde Hij een geheiligd leven en gaf ieder werelds genoegen op ter wille van hen. Wij behoren onze wereldse kleding op te geven en onze wereldse genoegens en dergelijke dingen, ter wille van de mensen die wij tot Christus proberen te leiden, de buitenwereld. Laat de Duif vanavond binnenkomen. Heilig uzelf, opdat de Duif van echt geloof zal binnenkomen en Zijn intrek nemen.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Het Lam en de Duif   5 augustus 1960

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)