30 mei

Dag 170

Des anderen daags de schare, die aan de andere zijde der zee stond, ziende, dat aldaar geen ander scheepje was dan dat ene, daar Zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met Zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat Zijn discipelen alleen weggevaren waren; (Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias, nabij de plaats, waar zij het brood gegeten hadden, als de Heere gedankt had.) Toen dan de schare zag, dat Jezus aldaar niet was, noch Zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen, en kwamen te Kapernaüm, zoekende Jezus. En als zij Hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot Hem: Rabbi, wanneer zijt Gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt, en verzadigd zijt. Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft.
De schare zoekt naar Jezus op de bergen en heuvelen

Geloof is wat? De vaste grond van dingen die men hoopt, het bewijs van dingen die je niet ziet, proeft, voelt, ruikt of hoort. Het is een ander zintuig dat geloof wordt genoemd. De zintuigen van het lichaam verklaren vijf zintuigen. De ziel verklaart er twee: geloof en ongeloof. Nu, als uw geloof vanavond zegt dat u genezen zult worden, en u weet het, en uw geloof verklaart het precies, zoals uw gezicht zegt dat dit wit is, dan is het beëindigd. U hebt het ontvangen. Begrijpt u wat ik bedoel? “Het is het bewijs van dingen die men niet ziet.” Mensen die geloof hebben zijn niet bevreesd. Er wordt gezegd dat lafaards tienduizend doden sterven terwijl een held nimmer sterft, iemand die geloof heeft en gelooft.

Het is net als dit. Wat als ik daar uitgehongerd sta en u komt naar me toe en zegt: “Meneer Branham, wat kan ik doen om uw leven te redden?”

Ik zou zeggen: “Als ik één heel brood zou hebben, zou mijn leven zijn gered.”

U zou zeggen: “Goed, meneer Branham, een heel brood kost vijfentwintig cent.”

“Inderdaad.”

“Hier is uw vijfentwintig cent.” Nu, de vijfentwintig cent is niet het brood, maar het is de koopkracht van het brood. En zodra ik de vijfentwintig cent in mijn handen krijg, kan ik net zo blij zijn over mijn leven dat gered is als wanneer ik brood kon eten; omdat ik de koopkracht van het stuk brood heb. En wanneer u gelooft dat God Jezus heeft gezonden om u te genezen en u hebt dat aanvaard, dan bent u net zo blij voordat de pijn weg is als wanneer het erna is. Ik bedoel dat u net zo blij bent terwijl u pijn en moeite hebt, als dat u bent nadat u geen pijn meer voelt, zelfs nog blijer. Als ik de vijfentwintig cent had, betekent dat nog niet dat ik het brood heb. Maar ik weet dat zolang ik op weg ben naar de kruidenier, ik het brood ga krijgen. Nu, ik zou lang onderweg kunnen zijn. Ik zou misschien door doornachtige plaatsen en over hekken en dwars over de bergen en door de dalen moeten gaan, maar de hele tijd ben ik me aan het verheugen terwijl ik mijn vijfentwintig cent vasthoud. Ik zal het brood krijgen, omdat ik de koopkracht heb. Nu, dat is wat geloof is. Geloof is iets wat u kunt laten zien en kunt bewijzen dat u het hebt. Het is niet zomaar een ingebeelde, in je verstand opgewerkte geestelijke toestand; het is iets wat u in bezit hebt. Geloof is de vaste grond van dingen die men hoopt, het bewijs van dingen die je niet ziet, proeft, voelt, ruikt of hoort.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Getest geloof brengt het goede voort   18 mei 1958

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)