30 december

Dag 18

En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en Schriftgeleerden des volks, vraagde van hen, waar de Christus zou geboren worden. En zij zeiden tot hem: Te Bethlehem, in Judéa gelegen; want alzo is geschreven door den profeet: En gij Bethlehem, gij land Juda! zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda; want uit u zal de Leidsman voortkomen, Die Mijn volk Israël weiden zal.
De wijzen en herders kijken naar de ster die boven Bethlehem schijnt

Nu, we zien hier dit kleine Bethlehem, een tot nog toe onopgemerkt stadje, voor de buitenwereld niet al te bekend, een van de kleinste steden waaraan door niemand enige aandacht werd geschonken. Maar toch had God Zich voorgenomen dat daar al deze dingen zouden gebeuren. Nu, het geestelijk verstand zou dat oppikken omdat de profeet hier zei: “Gij Bethlehem van Judéa, zijt gij niet de minste onder de vorsten? Maar uit u zal een Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël leiden zal.” De profeet, het verstand van een profeet had het ontdekt.

Let op dat geestelijke, de Heilige Geest vandaag Die deze dingen leidt. Het maakt totaal niet uit wat de wereld zegt in al haar valse schijn. Let op de Heilige Geest in het Woord, daar komt het op aan.

Hoe zit het met Job die toen hij stierf zijn begraafplaats aanwees? Voorts kwam Abraham; Abraham kocht het stuk grond om zijn vrouw Sara te begraven. En toen Abraham stierf, wilde hij bij Sara begraven worden. Abraham gewon Izak. Izak wenste, wanneer hij stierf, bij Abraham begraven worden. Izak gewon Jakob. Jakob stierf helemaal in Egypte maar hij liet Jozef, zijn profetenzoon, met zijn hand op zijn manke heup zweren dat hij hem niet daar in Egypte zou begraven. Waarom? Zei: “Breng mij naar het land”, om hem daar te laten begraven. En Jozef, toen hij daar in Egypte stierf, maakte melding van het vertrek en het uittrekken van Israël overeenkomstig de profetie; maar hij zei: “Neem mijn beenderen mee uit dit land.” Waarom? Zij wisten dat de eerstelingen van de opstanding uit dat land zouden opkomen, want Job had gezegd: “Ik weet dat mijn Verlosser leeft en in de laatste dagen zal Hij op de aarde staan; en ofschoon de huidwormen dit lichaam vernietigen, toch zal ik in mijn vlees God zien.”

Zij wisten dat de eerstelingen der opstanding uit het beloofde land moesten komen, niet uit Egypte. Zij waren geestelijk; zij waren profeten. En toen Jezus op Goede Vrijdag stierf en de zondagochtend erna, op Paasmorgen, opstond, zei de Bijbel dat velen van de heiligen die in het stof der aarde sliepen, opstonden en uit de graven kwamen en de stad ingingen en met Hem de heerlijkheid ingingen. Waarom? Het waren deze profeten die precies wisten waar ze begraven moesten worden, betreffende de plaats en de tijd. Het was verborgen voor de ogen van de wijzen en verstandigen. Maar zij wisten het; zij keken naar de geestelijke kant. De eerstelingen van de opstanding zouden uit Palestina komen, niet uit Egypte.

Zo is het vandaag, vrienden. Zoveel mensen houden vast aan dingen van de wereld of aan een geweldig systeem of iets dergelijks. Begraaf mij in Jezus, want degenen die in Christus zijn zal God in die wederopstanding met Zich meebrengen. En het maakt me niet uit wat de wereld heeft te zeggen, hoeveel ze proberen het te versieren. Het is in Christus; zij die in Christus zijn, zal God met Zich meebrengen. Het geestelijk verstand vangt deze geestelijke dingen op.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)