31 december

Dag 19

Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen, en vernam naarstiglijk van hen den tijd, wanneer de ster verschenen was; En hen naar Bethlehem zendende, zeide: Reist heen, en onderzoekt naarstiglijk naar dat Kindeken, en als gij Het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en Datzelve aanbidde. En zij, den koning gehoord hebbende, zijn heengereisd; en ziet, de ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats, waar het Kindeken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en nedervallende hebben zij Hetzelve aangebeden; en hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij Hem geschenken: goud en wierook, en mirre.
De drie wijzen aanbidden Christus voor Jozef en Maria

Merk op dat God de wijzen met hun gaven leidde. Gedurende ongeveer twee jaar volgden ze die ster. Zie? En dat laat zien dat het niet iets natuurlijks kon zijn wat er gebeurde. Zie? Want als deze sterren die hun banen kruisten elkaar zouden hebben gepasseerd, dan zou dat hebben aangetoond dat er iets anders was. Tenzij deze magiërs het zagen, lang voordat het gebeurde, en wisten dat zij elkaar op die manier moesten passeren, ziet u, in de banen waarin zij kwamen. En ze passeerden precies te Bethlehem gedurende die tijd; ze vertrokken van te voren daar vandaan in de wetenschap dat deze hemellichamen in die richting bewogen.

Nu, God leidde deze magiërs omdat zij de juiste gaven hadden. God leidde deze wijze mannen omdat zij de juiste geïdentificeerde gave hadden om Zijn Zoon mee te identificeren. Oh, my. Begrijpt u het? Wijze mannen vandaag, wijs in de Naam des Heren, niet met een denkbeeldig iets maar met de gave die God voor deze dag beloofde, en God zal u leiden om te betuigen dat Jezus Christus Dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer. Daar hebt u het: wijze mannen.

God begeleidde die gaven omdat het de gaven waren om Hem te identificeren. Het zijn vandaag wijze mannen die zich kunnen afwenden van kerkelijkheid en alle dingen van de wereld naar het levende Woord van God. En God zal Zijn Zoon identificeren met Zijn Woord omdat Hij dat is. “Ik en Mijn Vader zijn Eén.” En: “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. En het Woord werd vleesgemaakt en woonde onder ons.” En hetzelfde Woord vandaag, Hij is Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. En een wijs man volgt dat, omdat dat de zaak is waarvoor God zorg draagt om Zichzelf door te identificeren. Amen. Een gave, een echte geïdentificeerde gave van God; God gebruikt al dergelijke dingen om Zichzelf door te identificeren.

En zo werd Christus geïdentificeerd: door goud, mirre en wierook; door deze mannen die voorafschaduwden en in type toonden wat Zijn leven ging zijn. Ziet u? Godheid gemanifesteerd voor dienst, om te sterven opdat Hij de natie kon verlossen, want Hij zou Zijn volk van hun zonden redden; niet de wereld redden, Zijn volk redden van hun zonden. De Bijbel zei hier: “Want op Zijn Naam zullen de heidenen hopen.” Zie? De heidenen zullen op Zijn Naam vertrouwen. Amen. Met andere woorden, de bruid, uitgeroepenen uit de heidenen, zullen vertrouwen in de Naam van Jezus Christus. “Op Zijn Naam zullen de heidenen hopen.” Nu, God leidde hen, want de gaven die zij gaven, pasten bij de tijd.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)