19 juni

Dag 190

En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat zeggen dan de Schriftgeleerden, dat Elias eerst moet komen? Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten. Maar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat Hij hun van Johannes de Doper gesproken had.
Johannes de doper predikt met de geest van Elia

U weet dat de Bijbel eens had voorzegd dat er een groot profeet zou komen die Israël bijeen zou vergaderen. En toen Hij kwam, wist u dat Hij midden tussen de mensen doorliep en ze het niet herkenden? En toen sprak Jezus op een dag tot Zijn discipelen en zei: “De Zoon des mensen gaat naar Jeruzalem”, enzovoort.

Ze zeiden: “Waarom zeiden de Schriftgeleerden (met andere woorden: de schrijvers van de Schriften), waarom zeggen de Schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen en alle dingen herstellen?”

Hij zei: “Ik zeg u dat Elia beslist eerst zal komen. Maar Ik zeg dat Elia reeds gekomen is en u wist het niet.” Zie? Hij was er al geweest. Ze wisten het niet: precies als met de Zoon des mensen. Ze begrepen dat Hij het had over Johannes de Doper. Nu kijk, hij was alleen maar een gek daar ergens bij de rivier, een wilde man die mensen in het water probeerde te verdrinken, enzovoort, een echt vreemde boodschap. Maar dat was Gods voorloper. En het vond plaats en ze wisten het zelfs niet.

Jezus kwam. Ik vermoed dat een derde van de Joden nooit iets over Johannes hoorde. Ik vermoed dat toen Jezus op aarde was er niet teveel van de Joden, en één honderdste van de wereldbevolking ooit wist dat Hij hier was. Hij was gekomen en gegaan.

U katholieke mensen, hoewel u probeert de heilige Patricius te claimen, iedereen die Patricius kent, weet dat hij net zo katholiek was, rooms-katholiek, als ik. Maar kijk naar Jeanne d’Arc, dat geheiligde meisje dat visioenen zag, enzovoort. Wat hebt u gedaan? U hebt haar op de brandstapel verbrand als heks. Ze was heengegaan voordat u wist dat ze een heilige was. Zie?

Wist u dit? Jezus zei: “Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des mensen”, waarin acht zielen door het water werden gered. Wat als vandaag de opname kwam en Hij er twee uit Tucson nam en één uit Phoenix en rondom de wereld, zoals de opname universeel zal zijn, en als degenen die uit de dood opstaan omhoog zullen gaan om Hem in de lucht te ontmoeten en verdwijnen; deze geheimzinnige zaak? En dan zal een dezer dagen het oordeel op de aarde vallen.

U zegt: “Wel, moest er niet eerst een opname komen?” Hij is al gekomen en u wist het niet. Bedenk hoeveel mensen er vandaag in de wereld verdwijnen waar zelfs geen woord aan wordt besteed. U zou er niets over weten. Als er vandaag vijfhonderd in de wereld zouden worden vermist, dan zou u er niets over weten. We leven in een vreeswekkende tijd. Laten we onze lampen helder houden.

Ik zeg niet dat het zo zal zijn. Ik bedoel: wat als het zo zou zijn? Dan treft het oordeel en de opname is voorbij. Ziet u? Hij is reeds gekomen en u wist het niet.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)