20 juni

Dag 191

En als zij bij de schare gekomen waren, kwam tot Hem een mens, vallende voor Hem op de knieën, en zeggende: Heere! ontferm U over mijn zoon; want hij is maanziek, en is in zwaar lijden; want menigmaal valt hij in het vuur, en menigmaal in het water. En ik heb hem tot Uw discipelen gebracht, en zij hebben hem niet kunnen genezen. En Jezus, antwoordende, zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal Ik nog met ulieden zijn, hoe lang zal Ik u nog verdragen? Brengt hem Mij hier. En Jezus bestrafte hem, en de duivel ging van hem uit, en het kind werd genezen van die ure af. Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen, en zeiden: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En Jezus zeide tot hen: Om uws ongeloofs wil; want voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten.
Een maanzieke jongen word door Jezus genezen nadat zijn dicipelen faalden de geest uit te werpen

Jezus had Zijn gemeente in Matthéüs het tiende hoofdstuk macht gegeven over onreine geesten. Hij zond hen uit om duivels uit te werpen, de zieken te genezen, de doden op te wekken. “Om niet hebt u het ontvangen, geef het om niet.” En we vinden hen direct erna absoluut verslagen bij een epileptisch geval. Ze konden het niet begrijpen. Ze hadden ginds een jongen en waarschijnlijk schreeuwden en riepen ze en schudden hem en sprongen in het rond om te proberen de duivel uit hem te krijgen. Jezus kwam op de plaats waar zij waren en de vader van het kind rende naar Hem toe en zei: “Here, heb medelijden met mijn zoon; hij wordt ernstig gekweld door een duivel.” En zei: “Ik bracht hem bij Uw discipelen, maar ze konden niets voor hem doen.”

Hij zei: “O, ongelovig geslacht, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij Mij.” Kijk, Hij leefde op andere hoogten. Toen de demon Jezus zag, gaf hij die jongen een aanval zoals hij nog nooit eerder had gehad, viel op de grond en schuimbekte en trapte met zijn voeten en verstijfde. En ze zeiden: “Hij is dood.” Zie? Dat is de manier hoe de duivel het doet.

Jezus raapte hem op en zei: “Hij is in orde. Neem hem gewoon mee.”

Merk op, toen kwamen de discipelen en zeiden: “Waarom konden wij hem niet uitwerpen?”

Nu, Hij zei nimmer: “Omdat u de kracht niet had.” Nu, u ongelovigen in Goddelijke genezing, ik kan u in de Bijbel het hoofdstuk en vers tonen waar God Zijn kracht aan de gemeente gaf, die gedurende de eeuwen moest doorgaan. Ik wil dat u mij toont waar Hij het wegnam van de gemeente. Het staat er niet in. U zou het misschien in de almanak kunnen vinden, maar u vindt het niet hierin; dit is Gods Woord. Zie?

Nu, ik wil dat u een ogenblik oplet. De discipelen zeiden: “Waarom konden we hem niet uitwerpen?”

Hij zei: “Niet omdat u geen kracht hebt, maar vanwege uw ongeloof.” De gemeente vandaag, de belijders, de gelovigen, de wederomgeborenen, hebben de kracht om deze dingen te doen, maar ze hebben niet genoeg geloof om het in werking te stellen. Dat is juist.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Hoort gij Hem   15 december 1956

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)