27 juni

Dag 198

Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg Ik u: Al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen; en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in den hemel ontbonden wezen. Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.
Jezus predikt tot de mensen op de berg

Toen Jezus God was, gemanifesteerd in vlees, toen was de volheid van God in Hem. Hij had de Geest zonder mate. Wij hebben het met mate. Nu, wat als u hier zou weggaan en een lepelvol water uit de oceaan zou halen. Wel, dat is wat Jezus had, de hele oceaan; maar u en ik hebben een lepelvol. Dat is het verschil. U mag dat niet missen. Hij heeft ons niet nodig, maar wij hebben Hem nodig. Maar als u die lepelvol water naar het laboratorium zou brengen, dan zijn dezelfde chemicaliën die in de hele oceaan zijn in die lepelvol.

En toen God neerkwam op de Pinksterdag als een ruisende wind, hebt u opgemerkt dat Hij een Vuurkolom was? Maar hebt u opgemerkt dat Hij Zichzelf verdeelde van die Vuurkolom, Zichzelf verdeelde onder Zijn volk, en verdeelde tongen van vuur zetten zich op eenieder van hen: God Die Zichzelf verdeelt over Zijn gemeente. Geen wonder dat Hij sprak: “Waar twee of drie zijn vergaderd in Mijn Naam, daar zal Ik in hun midden zijn. Als twee instemmen over enige zaak, en vragen, dan zal Ik het aan u geven.” Zie? Wat is dat? Als het kleine vuur hier, en een klein vuur hier, ieder van u is een deel van God, als wij bij elkaar komen is dat het lichaam van Christus dat zich verenigt. God Die Zichzelf verdeelde, gaf een deel aan mij, een deel aan u, een deel aan uw naaste, zodat wij allen kunnen leven en eeuwig leven hebben.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)