29 juni

Dag 200

Daarom wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een, die hem schuldig was tien duizend talenten. En als hij niet had, om te betalen, beval zijn heer, dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen, en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heer! wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. En de heer van dezen dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen, en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelve dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten, die hem honderd penningen schuldig was, en hem aanvattende, greep hem bij de keel, zeggende: Betaal mij, wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: Wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen, en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen, hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden; en komende, verklaarden zij hunnen heer al wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen, en zeide tot hem: Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt; Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem den pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was.Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden.
Een dienstknecht valt voor de voeten van zijn heer

Als u kleine ruzies hebt gehad en kleine dingen, wat maakt het uit? U zult gaan sterven een dezer dagen. Welke dag? Misschien vandaag. U weet het niet; over een uur kunt u wellicht in de hel zijn of misschien in de hemel. Maar u moet nu kiezen. Als er iets in uw leven is dat niet goed is, moet u nu kiezen.

U zegt: “Wel, als ik het haar maar betaald kan zetten. Als ik het hem maar betaald kan zetten...” Het maakt niet uit wat ze gedaan hebben, kies leven.

Kies leven, want Jezus zei: “Als u iemands overtredingen niet van harte vergeeft, zal ook uw Hemelse Vader u niet vergeven.” Dus neem dat nauw. Als er ook maar iets in uw hart schuilt tegen iemand, zondaar of heilige, bent u in gevaar voor het hellevuur.

Nu, sla uw ogen op. Wat ziet u, uw vijand of ziet u uw Redder? Waar kijkt u vanmorgen naar? Als u ziek bent en uw dokter zegt dat u niet beter kunt worden, sla uw ogen op naar het kruis, waar Hij verwond werd voor onze overtredingen, met Zijn striemen werden wij genezen. Kijk niet naar wat de dokter zegt; hij werkt met wetenschap. Geloof werkt in de sfeer van de geest en God. Laten we aan deze dingen denken.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)