2 juli

Dag 203

En het geschiedde, als de dagen Zijner opneming vervuld werden, zo richtte Hij Zijn aangezicht, om naar Jeruzalem te reizen. En Hij zond boden uit voor Zijn aangezicht; en zij, heengereisd zijnde, kwamen in een vlek der Samaritanen, om voor Hem herberg te bereiden. En zij ontvingen Hem niet, omdat Zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu Zijn discipelen, Jakobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur van den hemel nederdale, en dezen verslinde, gelijk ook Elias gedaan heeft? Maar Zich omkerende, bestrafte Hij hen, en zeide: Gij weet niet van hoedanigen geest gij zijt. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek.

Als je komt en Christus vindt in je hart, dan is er geen plaats waar je kunt stoppen. Je blijft maar doorgaan, hebt dit nodig, dit ding nodig, dat ding. Het is: “De liefde Gods, hoe rijk en puur, hoe bodemloos en sterk. Het zal voor eeuwig blijven bestaan, het lied van heiligen en engelen.”

Mensen, die Gods liefde proberen te meten, één van hen schreef:

Wat de liefde van God is. Dus dat is waarin wij geloven: elkander liefhebben.

Nadat Johannes was teruggekeerd van het eiland Patmos in de Egeïsche Zee, was het enige wat hij kon zeggen: “Kinderkens, hebt elkander lief.” Hij ontdekte dat er iets echts was. En dat was de discipel die vuur wilde afroepen over de stad en hen verbranden, omdat zij hem niets te eten wilden geven. Maar hoe Christus een houvast op hem kreeg en hem liet weten: “Je weet niet van welk soort geest je bent.” Hij zei: “Om te proberen levens te vernietigen. Wij zijn gekomen om levens te redden.” Dat is wat we behoren te hebben: liefde voor elkander.

In mijn bediening, sinds ik u heb gezien, ben ik praktisch over de hele wereld geweest: verschillende reizen overzee, zeven of acht reizen temidden van heidenen en overal heen. En ik heb dit ontdekt, dat het krachtigste waaraan ik kan denken liefde is. Als ik bid voor een persoon en ik kan niet het gevoelen van die persoon op mijn hart hebben, dan werkt het niet.

Als ik denk, wat als ik in zijn plaats zou staan, wat als dat mijn baby was, wat als dat mijn moeder was, mijn vrouw, mijn zus, mijn broer? Als je zo voor hen voelt, dan begint er iets uit te gaan. Medegevoelen gaat uit en raakt de patiënt aan, brengt hen terug.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)