19 juli

Dag 220

En de zeventigen zijn wedergekeerd met blijdschap, zeggende: Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen, in Uw Naam. En Hij zeide tot hen: Ik zag den satan, als een bliksem, uit den hemel vallen. Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen. Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen.
Jezus word gevolgd als hij de stad uit loopt

Als u opmerkt hoe mooi, toen Judas in bestaan kwam - die Satan was, zoon van de Satan - toen hij ter wereld kwam ging hij regelrecht naar de kerk, als eerste, en voegde zich bij de kerk en werd een lid van de kerk van de levende God. Amen. En Judas ging op weg met de overigen en predikte het Evangelie. En kwam met hen terug, zich verheugend, omdat de duivelen aan hem onderworpen waren [Lukas 10]. En Jezus zei: “Verheug u niet dat de duivelen aan u onderworpen zijn, maar verheug u omdat uw naam in het boek staat opgeschreven.”

Judas was bij hen. Dus hij trok op met Jezus, zat in de gemeenschap met de gelovigen, en toen het tot de tijd kwam dat hij echt wederomgeboren moest worden en de Heilige Geest ontvangen, was het daar waar hij zijn kleuren toonde.

Ik hoop dat ik niemand kwets, maar kijk, vandaag komen lauwe grensgelovigen tot vlakbij de Heilige Geest en dan zeggen ze: “Ik geloof niet in dat spul.” Ziet u het? Komen mee, deze gelovigen, net als Kaïn, ze kunnen zover komen als hun leider Judas kwam, zijn erg fundamenteel in de leer, maar wanneer het aankomt op het punt van afscheiding, dan trekt God een grens. De mens moet wederomgeboren worden. U moet dat. Maar wanneer het komt tot wederomgeboren te worden en de ervaring te ontvangen, dan zeggen mensen: “O, dat is fanatisme; dat stelt niets voor.”

En om die reden kunnen ze niet in het bovennatuurlijke geloven. Om die reden kunnen ze niet in Goddelijke genezing geloven en de werking van de Geest. Ze geloven de Schriften en de manier van verstandelijk denken. Ze geloven het verstandelijk, maar ze kunnen het niet met hun hart geloven, tenzij de Heilige Geest binnenkomt en het overneemt in het menselijk hart. My, dat is echt de waarheid.

En wanneer iemand ooit die grens oversteekt en opnieuw geboren wordt uit de Geest van God, dan wordt hij een zoon van God. En dan gelooft hij dat wat God zegt de waarheid is. En hij zegt: “Het gehele Woord is geïnspireerd.”

Grensgelovige, halverwege, let op die religieuze geest. U zegt: “Broeder Branham, wilt u mij vertellen dat de geest van de antichrist een religieuze geest is?”

Jezus zei: “Het zal er zo dichtbij zijn, zoals de echte zaak, dat het zelfs de uitverkorenen zou verleiden indien dat mogelijk ware.” Matthéüs 24.

Dat werpt er een wat ander licht op, is het niet? Het is een religieuze geest, een geest die kan juichen, een geest die kan dansen in de geest, een geest die duivelen kan uitwerpen, een geest die allerlei soorten wonderen kan doen, en toch niet geboren uit de Geest van God. Jezus zei: “In die dag (luister hiernaar), zullen velen tot Mij komen en zeggen: ‘Here, heb ik geen duivelen uitgeworpen in Uw Naam? Heb ik niet in Uw Naam vele machtige werken gedaan?’ En Ik zal tot hen zeggen: ga weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid, Ik heb u zelfs nooit gekend.”

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Het zegel van de antichrist   11 maart 1955

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)