23 juli

Dag 224

En voorbijgaande, zag Hij een mens, blind van de geboorte af. En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze, of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken Desgenen, Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan. Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld. Dit gezegd hebbende, spoog Hij op de aarde, en maakte slijk uit dat speeksel, en streek dat slijk op de ogen des blinden; En zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (hetwelk overgezet wordt: uitgezonden). Hij dan ging heen en wies zich, en kwam ziende. De geburen dan, en die hem te voren gezien hadden, dat hij blind was, zeiden: Is deze niet, die zat en bedelde? Anderen zeiden: Hij is het; en anderen: Hij is hem gelijk. Hij zeide: Ik ben het. Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide: De Mens, genaamd Jezus, maakte slijk, en bestreek mijn ogen, en zeide tot mij: Ga heen naar het badwater Siloam, en was u. En ik ging heen, en wies mij, en ik werd ziende. Zij dan zeiden tot hem: Waar is Die? Hij zeide: Ik weet het niet.
Een blinde roept Jezus, ontfermt u over mij!

Ik stond daar gisteren, keek naar dat zwembad net beneden ons. En ik vroeg mij af waarom een man, die een zondagsschoolonderwijzer is, tegen mij zei: “Dat behoorde niet in de Bijbel te staan, dat Jezus spuwde.” Hij zei: “Het is tegen de regels van de hygiëne dat Jezus spuwde en Zijn speeksel nam.”

Hij stond daar te praten; het oorspronkelijk Grieks zei: “Hij spuwde op de grond.” Hij sprak tegen deze man en spuwde op de grond. Toen Hij dat had gedaan, stak Hij Zijn hand uit, bukte Zich, raapte het speeksel met de aarde op en wreef het op zijn ogen en streek het op zijn ogen, en zei: “Ga, was u in het badwater van Silóam (uitgezonden) en uw ogen zullen opengaan.” En hij ging heen en waste zich en zijn ogen gingen open.

Dus deze man zei tegen mij: “Dat zou vandaag niet werken. Dat is tegen de hygiëne regel, de gezondheidsregels.” En dan brengt diezelfde man zijn gezin, vrouw en al die kinderen daar naar dat zwembad waar al die mannen en vrouwen in zijn, en in dat water op tijden van de maand dat ze daar niet in behoorden te zijn, en dergelijke. Ze gaan soms helemaal niet naar het toilet en al die vuile lichamen en smerigheid daarin, en ze laten het door hun mond en ogen lopen en dergelijke. En dan zeggen dat Jezus op de grond spuwde om een man te doen zien?

Ik bracht onlangs een kleine jongen daar vandaan, die zei: “Ik slikte wat van dat water in,” zei: “ik ben zo ziek als een hond, ik ga naar huis.” De kleine knaap zit hier nu misschien; hij woont in een caravan, ongeveer twee of drie blokken verderop in de straat, waar ik hem heenbracht, hij zei: “Ik zal daar nooit meer ingaan.”

Maar toch wordt dat moderne beschaving genoemd. Ziet u waar u terecht komt? Het oude gezegde van “een mug uitziften en een kameel doorzwelgen”.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)