25 juli

Dag 226

En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elken dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk, die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Jezus bidt met zijn dicipelen buiten de stad

In het Zuiden was eens een jonge knul die neerknielde in een vore die hij had geploegd en er kwam een geestelijke voorbij die de kleine knaap het alfabet hoorde herhalen: “A, b, c, d”, enzovoort En hij zat op zijn knieën, dus de geestelijke was diep geschokt. Hij hoorde de jongen dus het alfabet herhalen en toen “Amen” zeggen.

En toen hij opstond, wel, de geestelijke sprak tot hem en zei: “Zoon, ik ben de dienstknecht des Heren en ik hoorde je bidden. Maar je zei alleen het alfabet op. En ik begrijp niet waarom je alleen het alfabet opzei.”

Hij zei: “Meneer, ik kan niet bidden.” Hij zei: “Ik heb nog nooit gebeden, maar ik had een biddende moeder en vader die naar de hemel zijn gegaan.” En hij zei: “Moeder, zij stierf toen ik zo’n kleine jongen was, maar ik herinner mij dat als zij in moeite was, ik haar naar de Here hoorde gaan en bidden. En ze stierf toen ik zo jong was dat ze me nog niet kon leren bidden, en ik ben terechtgekomen in de handen van een onvriendelijk persoon die me slaat en slecht behandelt. En ik dacht, misschien, nadat ik mijn abc’s had geleerd, dat als ik al de woorden zou kunnen nemen en al de letters opzeggen, dat Hij het misschien op volgorde zou kunnen zetten en begrijpen wat ik bedoel.”

Dat is het gebed der oprechtheid. Zeker kon Hij ze bij elkaar zetten. Het is niet hoe wij bidden met onze lippen; het is het motief van ons hart wat God hoort. Soms hoort Hij onze lippen niet; Hij hoort onze intentie, het motief van ons hart.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)