5 augustus

Dag 237

En Hij zeide tot Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam, waarmede gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding. Aanmerkt de raven, dat zij niet zaaien, noch maaien, welke geen spijskamer noch schuur hebben, en God voedt dezelve; hoeveel gaat gij de vogelen te boven? Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Aanmerkt de leliën, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; en Ik zeg u: ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Indien nu God het gras dat heden op het veld is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, hoeveel meer u, gij kleingelovigen! En gijlieden, vraagt niet, wat gij eten, of wat gij drinken zult; en weest niet wankelmoedig. Want al deze dingen zoeken de volken der wereld; maar uw Vader weet, dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt het Koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
Jezus wijst op hoe God de vogels en bloemen verzorgt, en maant ons niet bezorgd te zijn

De Schrift zegt dat. Wie kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? U bent wat God u heeft gemaakt.

Hier was enige tijd geleden een vrouw die naar een samenkomst kwam. Ze was thuis; iets trof haar. Ze had artritis; ze was kromgegroeid. Iets trof haar dat de Here haar zou genezen. Ze wist het zeker. Ze raadde er niet naar; ze wist dat het zo was.

Dus bestelde ze een taxi en stapte van de stretcher over in de taxi die haar naar de plaats bracht. Terwijl ze die avond in de samenkomst was - er werd zelfs niet voor haar gebeden - maar toen ze de Geest van God zag werken, bewegen, zei ze: “Dat is het, Here Jezus; daar heb ik naar uitgezien. Dank U.” En toen ze uit de taxi kwam, zei de taxichauffeur: “Mevrouw, zal ik na de dienst terugkomen om u op te halen?”

Zei: “Ik zal u niet nodig hebben; ik ga naar huis lopen.”

En terwijl de dienst bezig was, maakte de Heer deze kreupele benen recht en ze richtte zich op en liep naar huis. Natuurlijk werd dit nieuws verspreid. Een andere vrouw zei: “Weet je, ik ga hetzelfde doen.”

Ze neemt een taxi en gaat op weg, vertelt de taxichauffeur weg te gaan. Maar de chauffeur moest terugkomen om haar op te halen. Ze probeerde iemands geloof na te bootsen. En dat kunt u niet doen. De duivel weet wel beter dan dat; u kunt hem niet voor de gek houden. U moet hebben wat u belijdt te hebben.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Wat visioenen zijn   21 april 1956

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)