20 augustus

Dag 252

Te dienzelfden dage kwamen er enige Farizeën, zeggende tot Hem: Ga weg, en vertrek van hier; want Herodes wil U doden. En Hij zeide tot hen: Gaat heen, en zegt dien vos: Zie, Ik werp duivelen uit, en maak gezond, heden en morgen, en ten derden dage worde Ik voleindigd. Doch Ik moet heden, en morgen, en den volgenden dag reizen; want het gebeurt niet, dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!
Jezus zit aan tafel met zijn dicipelen

Toen Jezus naar Gadara ging, was daar aan de overkant een man die tweeduizend duivels in zich had en zij zeiden: “Wel, wat hebben we met U te doen? Waarom komt U hier? Verlaat ons land; wij willen U hier niet hebben.” Zij wilden met rust gelaten worden. De mensen voelden zich beter thuis met de duivels dan met Jezus, dus zeiden ze: “Ga weg uit ons land, we willen U hier niet hebben.” De arme oude Legioen, hij was de enige die wel hulp wilde. Hij komt altijd tot degenen die Hem willen. Hij komt tot degenen die Hem nodig hebben. Dus was hij de enige die geholpen werd. Ik heb dikwijls gedacht dat ik, als ik naar de hemel ga, wil zien hoe zwaar zijn getuigenis zal wegen tegen deze varkenshoeders daar in Gadara. Als het hun een kudde varkens zou kosten, wilden zij geen opwekking. Als het mensen iets zal gaan kosten, willen zij er niets mee te maken hebben. Zo is het vandaag. Als het u uw bingopartijtjes gaat kosten, uw feesten, uw sigaren, uw vuile grappen, al de vuilheid en de dingen van de wereld. De reden waarom zij het niet willen is omdat het ze iets zal gaan kosten, uw grote maatschappelijke naam met een heleboel geschitter er omheen. Maar het zal u een naam geven die geschreven is in het levensboek van het Lam, die nooit vergaat. Dus moet u uw keus maken; u hebt een vrije morele keuze. O, ontvang Gods Kerstgave is mijn gebed voor u.

Ja, zij willen het niet, omdat het iets aan hen doet. Of wilde de regering het? De regering wilde Hem niet. Herodus wilde Hem niet. Zeker niet. Waarom niet? Hij zou zijn programma gaan veranderen. En de regering wil Hem vandaag niet. We worden geacht een christelijke natie te zijn. Wel, de Verenigde Naties willen Hem niet. Zij zullen buiten Hem om ieder ander idee in de wereld nemen, maar zenden nimmer een gebed op. Er is geen gebed bij hun vergaderingen. Zij zullen daar ingaan en ‘elkaar afmaken’, zoals de oude straatuitdrukking luidt. Zij willen Christus niet. Hij zou hun programma’s moeten veranderen; daarom willen zij Hem niet. Zij wilden Hem toen niet; zij willen Hem nu niet. De kerken wilden Hem niet omdat Hij het oneens was met hun geloofsbelijdenissen. Hij vertelde hun wat zij waren, zei: “Gij adderengebroed, gij gewitte wanden.” Hij noemde hen van alles wat maar bedacht kan worden. Vertelde Herodus, zei: “Ga, vertel die vos.” En wat is smeriger dan een vos? Wat stinkt meer en is lager dan een vuile oude vos? Jezus zei: “Dat is wat hij is.” Dus Hij noemde zwart “zwart” en wit “wit”. Hij noemde fout “fout” en goed “goed”. Maar dat wilden zij niet. De kerken vandaag willen geen voorganger die gevuld is met de Heilige Geest, die het er echt uitgooit en u vertelt wat goed en fout is. Zij willen het niet. Zij zullen hem heel snel ontslaan. De raad van diakenen zal samenkomen en hem wegsturen en een ander nemen, die wel over hun geloofsbelijdenissen wil praten.

Broeder, ik ken geen geloofsbelijdenis dan Christus, geen wet dan de liefde, en geen boek dan de Bijbel. Dat hebben we nodig. Dat hebben de kerken nodig.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)