22 augustus

Dag 254

En Hij zeide tot de genoden een gelijkenis, aanmerkende, hoe zij de vooraanzittingen verkozen; zeggende tot hen: Wanneer gij van iemand ter bruiloft genood zult zijn, zo zet u niet in de eerste zitplaats; opdat niet misschien een waardiger dan gij van hem genood zij; En hij, komende, die u en hem genood heeft, tot u zegge: Geef dezen plaats; en gij alsdan zoudt beginnen met schaamte de laatste plaats te houden. Maar wanneer gij genood zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats; opdat, wanneer hij komt, die u genood heeft, hij tot u zegge: Vriend, ga hoger op. Alsdan zal het u eer zijn voor degenen, die met u aanzitten. Want een iegelijk, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden; en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.
Annanias brengt zijn offer liegende om politieke redenen

Nu, Jezus, toen Hij hier op aarde was, maakte er geen aanspraak op groot te zijn. Hij was gewoon een Man, een gewone Man. Als u Hem op straat had gezien dan zag Hij er niet anders uit dan iemand anders. Hij liep gewoon tussen de mensen; ze wisten niet eens Wie Hij was. Hij kleedde Zich niet anders. Hij liep gewoon rond als een nederige Man. Niet een hele grote Man; Hij was waarschijnlijk een kleine magere Man. De Bijbel zei: “Er was geen schoonheid dat wij Hem begeerd zouden hebben.” Dus Hij liep gewoon rond en leefde onder de mensen; at, dronk en sliep bij hen. En met wie ging Hij om? De armsten der armen, de vissers ginds bij de rivier.

Ik kan me Petrus voorstellen, met dat oude vette visschort om hem heen op die manier, en Jezus zei: “Uw naam is Simon, dus volg Mij en u zult vissers van mensen worden.” Ik zou liever dat horen dan iets waar ik maar vanaf weet, slechts: “Volg Mij.”

O, u zegt: “Nu, wacht eens even. U hebt uw graad niet.” Hij heeft geen graad nodig. Hij wil slechts Jezus volgen. Dat is juist. Dat is juist. “Volg Mij slechts.” Hij zou zelfs zijn eigen naam niet hebben herkend als het voor hem had gestaan. De Bijbel zei dat hij onwetend en ongeletterd was. Niet alleen ongeletterd, maar hij was onwetend; zowel onwetend als ongeletterd. Maar toen hij door de poort genaamd de Schone kwam, zei hij tegen die man: “Zie op mij,” hij zei: “zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u. In de Naam van Jezus Christus, sta op en wandel.”

Iemand in de gemeente begon de rol van huichelaar te spelen, en ze kwamen op een avond in de rij staan voor een zekere, bepaalde zaak; hij zei: “Waarom heeft de duivel uw hart vervuld om te liegen tegen God?” De man viel dood neer: Ananias. Saffira kwam binnen, hetzelfde gebeurde opnieuw.

En toen keken deze mensen naar die oude visser en weet u wat ze deden? Als hij een belangrijke graad had gehaald om het mee te doen, dan had hij iets gehad om over op te scheppen, maar God nam niets en maakte er iets uit. Dat is de manier hoe God het doet: eenvoudig het niets nemen om er iets van te maken.

En wanneer u niets kunt worden in uw eigen ogen, dan wordt u iets in de ogen van God. En onthoud altijd dit, vrienden, de weg omhoog is naar omlaag. “Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal verhoogd worden.” Heb Hem daarom lief met uw gehele hart en vergeet alles wat u ooit hebt geweten over alle andere dingen behalve Jezus Christus. Ga eenvoudig verder en heb Hem lief en werk voor Hem; dien Hem. Als Hij wil dat u de deurmat bent, wel, wees dan de deurmat. Het is wat Hij ook maar wil dat u doet, u doet het.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Gebedsrij   21 november 1953

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)