4 september

Dag 267

En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis; Want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.

En hij riep. Let nu op. U zegt, was hij een Jood? Ja. “Vader Abraham, ik smeek u, zend Lazarus, de arme van geest, die de investering deed. Ik wees het af. Maar zend Lazarus met een heel klein beetje water; deze vlammen kwellen mij.”

Hij zei: “Zoon, je had de gelegenheid.” Dat had hij.

Jezus stelde het hem voor. “Verkoop wat je hebt en kom, volg Mij. Investeer hierin. Neem je kruis op.” Maar het was te zwaar.

Hij zei: “Nu wordt hij vertroost en gij wordt gekweld. En boven dit alles is er een grote kloof gemaakt tussen u en hem, waar geen mens ooit overheen is gekomen en ook nooit zal.” Dat werpt het vagevuur en al deze leerstellingen aan stukken. Dat was Jezus Christus Die dat zei. Wacht niet te lang, meneer. Mijn dierbare, afgedwaalde broeder, weggevallen van Christus, wacht niet te lang om deze investering te doen. Misschien was hij van plan geweest het op een dag te doen, maar zoals het oude zuiderlijke gezegde luidt: “De hel zelf is geplaveid met goede voornemens.”

Kijk, de voornemens doen het niet. Lees het voorschrift op het flesje, maar neem daarna het medicijn als u resultaten wilt. Doe uw investering. Teken uw naam in Zijn bloed over uw hart.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)