8 januari

Dag 27

Hij dan, ziende velen van de Farizeën en Sadduceën tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig. En meent niet bij uzelven te zeggen: Wij hebben Abraham tot een vader; want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen. Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.
Johannes de Doper spreekt tot de Farizeën en Sadduceën

U hoeft niet tot een schaap te zeggen: “Je moet wol produceren.” Daar ligt het probleem bij de hedendaagse Pinkstermensen. Daar ligt het probleem bij de hele Christenheid: zij proberen iets te produceren. Een schaap hoef je niet te vragen om wol te produceren; hij draagt wol! U draagt de vruchten van de Geest. U hoeft niet te zeggen: “God zij geprezen; ik moet dit doen, het moet zwart voor mijn ogen worden, ik moet dansen in de Geest en dan heb ik het.” Neen, neen! Word gewoon wederom geboren en dan zal het allemaal vanzelf gebeuren. U hoeft niet te zeggen: “Moet ik de hele nacht gaan studeren, moet ik dit of dat doen, of mij hier of daar bij voegen? Moet ik deze geloofsbelijdenissen afleggen of boetedoeningen doorstaan?” Helemaal niet! Sterf slechts, dat is alles en word wederom geboren. Dan komt het van binnenuit en zorgt voor de buitenkant. Zie? Een beetje water sprenkelen en ze wassen is hetzelfde als een varken veranderen in een lam, dat kunt u niet. Maar wanneer iemand van binnen een lam is, dan zal hij geen varken meer zijn. Ziet u? Dat is grof uitgedrukt, maar ik heb geen opleiding gehad. Ik moet het zo doen.

Weet u, kortgeleden las ik over Johannes de Doper en dacht erover na wat hij zei en hoe hij zich uitdrukte, hoe hij hen noemde: “Gij adderengebroed!” Waarom? Hij groeide op in de woestijn. Hij wist dus wat het waren. Als je met je voet stampt, dan verbergen ze zich. “Gij adderengebroed!” Ook zei hij: “De bijl ligt reeds aan de wortel van de boom.” Bomen, slangen, bijlen, dat waren de begrippen die hij kende. Zo leert u God kennen, door dat wat u weet. Kijk maar naar een varken en een lam; u kunt er niets aan veranderen. Al wast u dat kleine varkentje, of wat u ook met hem doet, hij blijft desondanks een varken. Hij moet opnieuw geboren worden, voordat hij een lam kan zijn.

Vanavond zitten ze daar buiten en halen van alles uit (oh, my) en morgen willen ze prediken. En Pinkstermensen laten dat toe. Ja. Zij willen een kortere weg naar de hemel: “Halleluja, al wat ik hoef te doen is daar neer te knielen, aan helemaal niets te denken en te zeggen: ‘Halleluja, halleluja, ik heb de mantel van Elia. Morgen ga ik duivelen uitdrijven. Halleluja, halleluja, ik hèb het!’ Prijs God, hier kom ik!” Zij willen een kortere weg naar de hemel en zoveel van de wereld meenemen als ze maar kunnen. U kunt er helemaal níets van meenemen. Er is geen kortere weg. U moet de weg over Golgotha nemen, de weg van het koperen altaar, de weg van de koperen slang. U moet sterven! U moet werkelijk sterven aan uzelf, sterven aan de dingen van de wereld en wederom geboren worden. Amen. Geen wereld, de dingen van de wereld zijn dood. Er is geen kortere weg. Zie? Men wil heel vlug het doel bereiken, maar men wil niet groeien. Wij groeien in de Here. We hebben een groei nodig en ervaringen.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)