8 september

Dag 271

Velen dan uit de Joden, die tot Maria gekomen waren, en aanschouwd hadden, hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in Hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeën, en zeiden tot hen, hetgeen Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de Farizeën vergaderden den raad, en zeiden: Wat zullen wij doen? want deze Mens doet vele tekenen. Indien wij Hem alzo laten geworden, zij zullen allen in Hem geloven, en de Romeinen zullen komen, en wegnemen beide onze plaats en volk. En een uit hen, namelijk Kajafas, die deszelven jaars hogepriester was, zeide tot hen: Gij verstaat niets; En gij overlegt niet, dat het ons nut is, dat een mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga. En dit zeide hij niet uit zichzelven; maar, zijnde hogepriester deszelven jaars, profeteerde hij, dat Jezus sterven zou voor het volk; En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren, tot een zou vergaderen. Van dien dag dan af beraadslaagden zij te zamen, dat zij Hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden; maar ging van daar naar het land bij de woestijn, naar de stad, genaamd Efraïm, en verkeerde aldaar met Zijn discipelen.
De farizeen breaadslagen wat hen te doen staat

Herken de dag waarin u leeft en het teken van de tijd.

Kijk waar alles aan toe is: waar Israël, waar de kerk, waar de immoraliteit, waar de bruid staat. Wat rest er nog, wat is het volgende? De opname van de bruid. Natuurlijk, iedere kerk ziet uit naar iets groots. De Pinkstermensen zeggen: “Glorie aan God! Er zal een dag komen dat zij dit gaan doen en dat zullen doen.” Kijk, zij zijn belijders. Zij geloven.

Zoals Kajafas een keer zei: “Is het niet juist dat één mens sterft en niet het hele volk verloren gaat?” Hij was hogepriester, zegt de Bijbel, daarom zei hij dat. Hij profeteerde, niet wetende wat hij zei. Maar besefte hij eigenlijk wel de echte waarheid ervan, dat hij de waarachtige God opofferde, van Wie hij beweerde de hogepriester te zijn? Zo is het vandaag. Zij zien uit naar een geweldige tijd die zal komen.

Wel, ik ga naar de conventies van de Zakenlieden en zo, zij zeggen: “Glorie aan God!” Die predikers staan op en brengen de menigte in beweging en zeggen: “Er komt een grote opwekking. De hand van de Here zal over de aarde bewegen.” En hoe die mensen daarop ingaan, het oppakken en niet beseffen dat dit zal gebeuren onder de bazuinen voor Israël. Waarom doen zij dat? Het is omdat zij Christenbelijders zijn, en het niet beseffen. Zo besefte Kajafas ook niet wat hij deed. En zij beseffen niet dat zij de ware Boodschap verwerpen die tot hen gezonden is. Amen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)