11 september

Dag 274

En Hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet, en niet vertragen; Zeggende: Er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde, en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende: Doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een langen tijd niet; maar daarna zeide hij bij zichzelven: Hoewel ik God niet vreze, en geen mens ontzie; Nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk kome, en mij het hoofd breke. En de Heere zeide: Hoort, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij lankmoedig is over hen? Ik zeg u, dat Hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?

Geloof vindt deze bron die niemand kan verklaren. Het is iets wat u weet. Anderen kunnen het niet zien, maar geloof ziet het. Geloof ziet wat het natuurlijke oog niet ziet. Maar het innerlijke oog ziet dat.

Nu, zij had Jezus nodig. Het eerste wat u moet doen om Christus te vinden, is dat u moet weten dat u Hem nodig hebt. Als u denkt dat u Hem niet nodig hebt dan zult u Hem nooit vinden, omdat u Hem niet naarstig zoekt.

Hebt u dat Schriftgedeelte opgemerkt dat zegt: “Zoekt en gij zult vinden, klopt en er zal worden opengedaan?” Eigenlijk is dat niet alleen maar kloppen, zoals [klop] en er zal worden opengedaan. Niet zomaar zeggen: “Wel, ik ging er op uit, Here. Hier ben ik, wilt U mij?” Nee, dat is het niet. Hij die zoekt, hij die klopt, voortdurend. Het moet overeenstemmen met het overige van de Schriften, zoals de onrechtvaardige rechter en de weduwe. Zij klopte voortdurend op zijn deur. Zij was volhardend. Als hij haar vandaag wegstuurde, stond zij er morgen weer.

Dat is de wijze waarop je God wilt bereiken. Houd bij Hem aan, elke morgen, elke avond, elke dag, al de tijd, voortdurend. Blijf gewoon zoeken, blijf vragen, blijf kloppen. Niet alleen maar een kort tijdje kloppen, moe worden en weggaan. Blijf daar gewoon staan. “Here, hier ben ik en ik ga niet weg. Ik ben nu op Uw handen. Ik zal precies hier blijven. Wordt U vermoeid om te luisteren? Ik heb een geweldige tijd met kloppen omdat ik weet dat U komt.” Amen. Dat is wanneer er iets gebeurt. Hij moet u van Zijn handen afkrijgen (Zie?), dus komt Hij naar buiten om u te antwoorden. Nu, geloof vindt dit.

Zijn Woord is een zwaard. De Bijbel zegt in Hebreeën 4:12 dat “het Woord van God scherper is dan een tweesnijdend zwaard.” Nu, er is maar één ding dat dit zwaard kan vasthouden. Dat is de hand van geloof. De hand van geloof is het enige dat dit zwaard van het Woord kan laten werken. Nu, u mag misschien een zwakke arm hebben, net genoeg om het op te pakken voor rechtvaardiging, u bent zo zwak. Misschien is dat alles wat u kunt doorsnijden. Maar dit zwaard van het Woord zal elke belofte vrij snijden die God erin deed, als men een goede, sterke arm van geloof heeft die het daar vasthoudt.

“Ik geloof God voor mijn genezing.”

“Ik geloof God voor mijn doop.”

God deed de belofte en geloof houdt dit zwaard vast. Het zal haar ginds uit de Rots hakken. Elke belofte van God kan losgehakt worden door het Woord van God, want het is een zwaard.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)