10 september

Dag 273

En gevraagd zijnde van de Farizeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden. En Hij zeide tot de discipelen: Er zullen dagen komen, wanneer gij zult begeren een der dagen van den Zoon des mensen te zien, en gij zult dien niet zien. En zij zullen tot u zeggen: Ziet hier, of ziet daar is Hij; gaat niet heen, en volgt niet. Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. Maar eerst moet Hij veel lijden, en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. In dienzelven dag, wie op het dak zal zijn, en zijn huisraad in huis, die kome niet af, om hetzelve weg te nemen; en wie op den akker zijn zal, die kere desgelijks niet naar hetgeen, dat achter is. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen; en zo wie hetzelve zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u: In dien nacht zullen twee op een bed zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen te zamen malen; de ene zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Twee zullen op den akker zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden.
Sprekende over het Koninkrijk van God

Bedenk, zolang zij samen verbonden waren, de natuurlijke gemeente en de geestelijke gemeente, verkregen zij nooit de zegen. Jakob werd nooit gezegend tot hij zichzelf van Ezau afscheidde. En Abraham werd nooit gezegend tot hij zichzelf van Lot afscheidde.

Lot had zijn eigen kleine gebedssamenkomsten in zijn gemeente daarginds, onderwees zijn zonen en dochters en zo. Maar hij leefde een zodanig leven dat zij hem uitlachten toen hij ging spreken over het einde der tijd.

Hetzelfde gebeurt vandaag. U spreekt over Goddelijke genezing en de kracht van God, enzovoort, men lacht erom. Het is dezelfde geest. Dat zijn de twee grote geesten; religieus, die de wereld in zijn greep heeft; de gelovige en de ongelovige, de gelovige en de schijngelovige; de een die de ander imiteert.

Merkte u op dat Jezus toen Hij sprak van de komst, de tweede komst, dat Hij zei: “Zoals het was in de dagen van Noach, zij zouden eten, drinken, huwen en ten huwelijk geven.” Maar toen Hij sprak van de dagen van Lot, zei Hij er helemaal niets over. “Zoals de dagen van Lot”, dat is voor openbaring.

Let op wat er gebeurde in de dagen van Lot. Lot was daar in Sodom, goed gevestigd, intellectueel, was een van de grote mannen van de stad geworden, de rechter; zat in de poorten van de stad en oordeelde de mensen. Zijn vrouw behoorde tot al de verenigingen die er in de stad waren en zijn dochters en zij allen; gehuwd onder de vooraanstaanden, intellectueel, zeer beschaafd, knap, schrander. En Abraham leefde in een tent onder een eik. Maar op een dag kregen zij beiden bezoek.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)