10 maart

Dag 89

Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen; Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo? Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Er is één ding dat we aan het vergeten zijn, vrienden, dat zijn onze goede Pinkstermanieren. Ziet u? Parkeren op parkeerterreinen. Ik heb soms onze Pinksterbroeders opgemerkt wanneer men wat krapper zou kunnen insteken om iemand anders een kans geven om naast je te parkeren, dat men er toch gewoon inreed; want als iemand echt een, wat we noemen een “boe-boe” maakt op de weg, dan wordt u boos en begint te schelden. Luister, dat is niet de manier om een Pinksterchristen te zijn. Zie? Laten we rekening houden met de ander. Als hij fout is, laat hem fout zijn. Als u hem nadoet dan bent u fout. Zie? Laten we aan de ander denken. En probeer gewoon goed te doen en goed te denken.

Ik heb een slogan: “Doe goed; het is je plicht ten opzichte van God. Denk goed; dat is je plicht ten opzichte van jezelf. En je moet wel goed uitkomen.” En wanneer je probeert de juiste zaak in praktijk te brengen, dan zal het als een wijnrank om je heen groeien; het zal je erin omarmen. En wanneer je je vijand niet net zo lief kunt hebben als degenen die jou lief hebben, dan is er ergens iets verkeerd. Zie?

Nu, denk slechts: “Het is mijn plicht om mijn vijand lief te hebben.” U moet hem werkelijk liefhebben.

Ik werd kort geleden door een groep mensen gesponsord. Fijne mensen, niets tegen hen, hun ideeën zijn hun ideeën. Ik trek geen lijnen. Maar deze groep mensen - tweeënzeventig kerken sponsorden het - en ze hebben een manier van dopen door onderdompeling, een manier waarvan de anderen niet geloven dat je zo moet dopen. Dus deze districtsoudste belde me op en zei: “Broeder Branham, u had gisteravond een man op het podium staan die verkeerd werd gedoopt.”

Ik zei: “Wel, misschien was hij dat.”

En hij zei: “Wel, we zullen een kleine lijn gaan trekken. U sluit teveel compromissen.” Ik zei: “Even een ogenblik. Die broeder had de Heilige Geest, is het niet?”

Hij zei: “Wel, het kan niet dat zijn zonden vergeven zijn, want hij werd niet gedoopt voor de vergeving van zijn zonden.”

Ik zei: “Maar God gaf hem de Heilige Geest. Dus als God hem op die manier aanvaardde, dan doe ik dat ook.”

En luister, ik zou liever Schriftuurlijk fout zijn en de juiste soort geest hebben, dan Schriftuurlijk juist en de verkeerde soort geest hebben. Het is wat erin zit wat eruit komt. Zie? Uw leven bewijst wat u bent.

Deze man zei: “We gaan een kleine cirkel tekenen en we trekken u uit onze cirkel.” Ik zei: “Dan ga ik een kleine cirkel tekenen en trek u er weer in terug.” Ziet u? Dus dat is het: breng u regelrecht terug. U kunt me er niet uitzetten, omdat God me erin heeft geplaatst.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)