11 maart

Dag 90

Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden; anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg Ik u: Zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linker hand niet weten, wat uw rechter doet; Opdat uw aalmoes in het verborgen zij; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, Die zal het u in het openbaar vergelden.
Een rijke doet opzichtig zijn gave, terwijl de weduwe nederig haar leeftocht geeft

Onlangs ‘s avonds gaf de Here mij een boodschap over rusten. Het gehele christelijke principe is gebaseerd op rust. Ik werd om ongeveer tien uur ‘s avonds wakker. Ik had geen gehoor om tegen te spreken en daarom, wel, ik keerde me om en maakte mijn vrouw wakker en predikte tot één uur in de morgen tot haar over rusten: goed gehoor. Maar het brandde in mijn hart, rusten. Ik zei: “Waarom zijn wij verontrust? ‘Laat uw hart niet verontrust zijn’, sprak Hij. Wij zijn gewoon in rust. ‘Kom tot Mij en gij zult rust vinden. Neem Mijn juk op u, leer van Mij’, vind rust.”

Toen zei ik dat wanneer men eenmaal tot Christus is gekomen, Hem eens geloofde, Hem eens aanvaardde, de rust inging, al de dingen van de wereld schijnen uit te sterven. U hebt dan rust, rust voor uw ziel. En u komt die plaats binnen en dan bent u daar. U bent dan in rust met Christus.

Nu, terwijl Elia op het bed lag te rusten, kwam de Geest op hem en zei: “Ga de Sunamietische vrouw vragen wat we voor haar kunnen doen voor al haar vriendelijkheid.”

Nu, als u een gunst wilt ontvangen van God, wees dan een gunst voor God. Kom tot Hem. Als u een zondaar bent en u wilt genezen worden, kom dan eerst en geef uw leven aan Hem. Kom eerst, als u een kerklid bent en een Christen wilt zijn, kom dan eerst tot Christus, dan kunt u daarna een kerklid zijn.

Dus kijk, Elia vond een plaats om te rusten en toen kwam de Geest op hem; Hij zei: “Ga kijken wat we voor deze vrouw kunnen doen.” En hij zei: “Zou ik tot de krijgsoverste, zou ik tot de koning kunnen spreken? Met andere woorden, ze laten me bij zich komen. Ik heb voor ze gebeden, enzovoort, en ik ben met ze bekend. Zal ik tot ze spreken?”

Ze zei: “Nee, ik woon te midden van mijn volk. Ik ben een heidense, dus ik ben niet zo belangrijk.”

Nu, ziet u, er zijn veel mensen die wanneer ze iets voor de Here doen, dan wilt u, o, u wilt dat voor u uitbazuinen. Zie? “Weet u waarom deze kerk zulke mooie vensters heeft, weet u waar die vandaan komen? Weet u, ik was degene die dat gaf.”

Houd het voor uzelf als u dat doet. Dat zei Jezus. “Wanneer u aalmoezen geeft, blaas niet op de trompet voor de mensen, want dan zult u door hen worden beloond. Maar houd het in uw hart: Hij Die in het verborgene ziet, zal het u openlijk vergelden.”

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Geestelijke inspiratie   28 januari 1956

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)