25 augustus

Dag 257

En vele scharen gingen met Hem; en Hij, Zich omkerende, zeide tot hen: Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn. Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is? Opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd heeft, en niet kan voleindigen, allen, die het zien, hem beginnen te bespotten. Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen voleindigen. Of wat koning, gaande naar den krijg, om tegen een anderen koning te slaan, zit niet eerst neder, en beraadslaagt, of hij machtig is met tien duizend te ontmoeten dengene, die met twintig duizend tegen hem komt? Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl degene nog verre is, en begeert, hetgeen tot vrede dient. Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan Mijn discipel niet zijn.
Mozes in het biezen mandje wordt door Farao's dochter uit het water gehaald

Ik geloof dat alle gaven zijn voorbestemd; de voorkennis van God. Gelooft u dat? Ik geloof het. Ik geloof dat er niets is waarin u uzelf opwerkt, of iets wat een persoon aan iemand anders kan geven. Ik geloof daar niet in. Ik zeg niet dat dat niet bestaat. Mijn geloof zal Gods programma niet veranderen. Maar ik kan het niet in de Schrift zien.

Om een basis te hebben bij alles wat ik predik en geloof, moet ik iets hebben wat er achter staat, met andere woorden, om daar geloof uit te putten. En het moet uit Gods Woord komen, wat de basis is van het hele geloof. Geloof komt door het horen, het horen van het Woord. En daarom geloof ik dat alle grote gaven door God werden verordineerd om in de wereld te komen.

Bijvoorbeeld Jezus Zelf. Hij was door God verordineerd om in de wereld te komen. Gelooft u dat? Hij was het Zaad van de vrouw Die de kop van de slang zou vermorzelen. En Zijn hiel zou zijn kop vermorzelen.

Ik geloof dat Mozes door God werd verordineerd. Gelooft u dat? Toen hij geboren werd, was hij een knap kind. En hij werd in Farao’s paleis opgevoed met zijn voet op de troon om de erfgenaam te worden, zelfs Farao’s zoon, om erfgenaam te worden van de troon. Maar hij was verordineerd door God. Als hij een doorsnee man was geweest, zou hij zijn doorgegaan en deze grote eer hebben aanvaard. Maar hij was door God verordineerd voor een ander doel.

Ik geloof dat het Johannes de Doper was die, geloof ik, zevenhonderd twaalf jaar voordat hij geboren was, werd gezien door de profeet Jesaja, die zei dat hij de stem was van één die riep in de wildernis. Hij was verordineerd door God.

Jeremia; zelfs voordat hij uit de schoot van zijn moeder was voortgebracht, zei God dat Hij hem kende, hem heiligde en hem verordineerde als een profeet voor de naties, zelfs voordat hij uit de moederschoot was voortgebracht. Klopt dat?

Ik geloof dat deze dingen zijn voorbestemd. Ik denk dat het vandaag zo is, dat wij onszelf min of meer opwerken in wat enthousiasme, en soms brengt dat meer smaad dan dat het goed doet. Denkt u ook niet? Zeg liever niets.

Bijvoorbeeld, ik zie jonge mannen binnenkomen, die zeggen: “O, de Here riep mij om te prediken. Werd gisteravond bekeerd. De Here riep mij om te prediken.” U kunt beter wachten, jongeman. Ontdek of God u echt riep. Er is een plant, weet u, die eens werd geplant. En toen de zon heet werd, verdorde hij. Ga zitten, en voordat u het huis bouwt, bereken de kosten en kijk eerst of u in staat bent om het te doen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Gelooft gij dit?   15 januari 1950

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)