24 augustus

Dag 256

En als een van degenen, die mede aanzaten, deze dingen hoorde, zeide hij tot Hem: Zalig is hij, die brood eet in het Koninkrijk Gods. Maar Hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een groot avondmaal, en hij noodde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ten ure des avondmaals, om den genoden te zeggen: Komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen allen zich eendrachtelijk te ontschuldigen. De eerste zeide tot hem: Ik heb een akker gekocht, en het is nodig, dat ik uitga, en hem bezie; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb vijf juk ossen gekocht, en ik ga heen, om die te beproeven; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. En dezelve dienstknecht weder gekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig, en zeide tot zijn dienstknecht: Ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad, en breng de armen, en verminkten, en kreupelen, en blinden hier in. En de dienstknecht zeide: Heer, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt, en nog is er plaats. En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde; Want ik zeg ulieden, dat niemand van die mannen, die genood waren, mijn avondmaal smaken zal.
Een genodigde verontschuldigt zich voor het niet komen op de uitnodiging

Wanneer God de Heilige Geest zendt en aan iemands deur klopt, en hij wijst het weloverwogen af, dan zal hij het op een keer voor de laatste maal afwijzen. En dan zult u geen bevoorrecht persoon zijn. U kunt in een kerk zitten en naar het Evangelie luisteren en instemmen met het Evangelie. U zou zoveel mogen doen als te zeggen: “Ik weet dat het juist is”, maar er nooit een vinger naar uitsteken zodat het u helpt. Zie? U luistert er gewoon naar, omdat u zegt: “Ik geloof dat het juist is.” Dat is alleen maar ermee sympathiseren. Ik zou kunnen zeggen: “Ik geloof dat dat tienduizend dollar is.” Dat betekent niet dat ik het heb. Zie? Ik zou kunnen zeggen: “Dat is goed koud water”, maar weiger het te drinken. Snapt u wat ik bedoel? En dit is eeuwig leven. En als u weigert het te doen, zult u op een dag de grens tussen oordeel en genade overschrijden, en dan zult u niet meer het voorrecht hebben om te komen en het te ontvangen.

Tot u mensen die hier komt (ik ben niet verantwoordelijk voor diegenen tot wie andere predikers spreken), maar als het juist is, bent u uw leven eraan verschuldigd. Wat zou u ooit meer kunnen vinden dat van meer nut voor u zou zijn dan te weten dat u eeuwig leven kunt hebben?

Wat als ik hier capsules zou weggeven, waarvan wetenschappelijk was bewezen dat deze capsule zou maken dat u duizend jaar zou leven? Wel, ik zou een leger nodig hebben om de menigte hier vandaan te houden. U zou er geen altaaroproep voor hoeven te doen, u zou ze er van weg moeten sláán; om duizend jaar te leven. En toch is het wetenschappelijk bewezen dat er een eeuwige God is, met al Zijn kracht van Zijn opstandingen, Die u eeuwig leven beloofde, en Satan zal zijn legioenen daar neerzetten om u ervan weg te houden. Ziet u? Toch kunt u kijken en verstandig genoeg zijn om het onder ogen te zien, om te zien dat het juist is, maar toch wijst u het af. Zie?

Het een of andere excuus: “Het is te heet. Ik ben te vermoeid. Ik zal het morgen doen.” Gewoon het een of ander soort excuus, dat is alles wat ze doen. Door de dag van uw bezoeking te verwerpen, scheidt u zich af van God.

Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)