5 oktober

Dag 298

Toen gingen de Farizeën heen, en hielden te zamen raad, hoe zij Hem verstrikken zouden in Zijn rede. En zij zonden uit tot Hem hun discipelen, met de Herodianen, zeggende: Meester! wij weten, dat Gij waarachtig zijt, en de weg Gods in der waarheid leert, en naar niemand vraagt; want Gij ziet den persoon der mensen niet aan; Zeg ons dan: wat dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet? Maar Jezus, bekennende hun boosheid, zeide: Gij geveinsden, wat verzoekt gij Mij? Toont Mij de schattingpenning. En zij brachten Hem een penning. En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift? Zij zeiden tot Hem: Des keizers. Toen zeide Hij tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is, en Gode, dat Gods is. En zij, dit horende, verwonderden zich, en Hem verlatende, zijn zij weggegaan.
De geveinsden proberen Jezus in een val te strikken

Deze geweldige dag waarin wij leven, waarin zoveel druk bestaat, iedereen schijnt onder druk te staan. Zo’n zware tijd, iedereen haast zich zo snel als hij kan over straat met 140 kilometer per uur in iedere snelheidszone. Als het 30 is gaan ze toch 140. Moest men niet doen, Christenen moesten dat niet doen. Ze moeten de keizer geven wat des keizers is, en Gode wat Gods is. Maar hier gaan we, net zo hard als we maar kunnen.

En we zijn zo nerveus. Ik geloof niet dat echte Christenen dit doen, maar veel van hen steken gewoon de ene sigaret na de andere op. Wat is er aan de hand? Denkt u dat dat u helpt? Het maakt u alleen nog nerveuzer. Maar u doet het. De dokters zullen artikelen schrijven en ze in de tijdschriften plaatsen en zeggen: “Kanker, wagonladingen vol”, en u vertellen hoe gevaarlijk het is ze te roken. Maar u doet het toch. Wat is er aan de hand? U probeert stoom af te blazen.

We zien mensen drinken. Gaan uit, rennen rond, zuipen zich vol, en dan proberen ze het weg te drinken. Ik vermoed dat ze denken dat ze dit moeten doen. Dat laat de druk niet weggaan; dat bouwt de druk op, door de verkeerde zaak te kiezen, de verkeerde weg.

Dan zullen ze uitgaan en elk ding doen dat ze maar kunnen, of het nu goed is of slecht, en zondigen, en proberen zich daarvoor te verschuilen, en denken dan ook nog iets geweldigs te hebben gedaan. Wat probeert u te doen? U probeert u voor iets te verbergen. U weet dat u fout bent. Niemand kan iets fout doen of hij weet dat hij verkeerd doet. De natuur in hem, hoewel hij een gevallen persoon is, hij is een gevallen zoon van God. Er is iets in hem dat hem vertelt dat het verkeerd is.

Geen man kan er met de vrouw van een ander vandoor gaan zonder te weten dat hij fout is. Geen man kan dronken worden zonder te weten dat hij verkeerd is. Geen vrouw kan immorele kleding dragen zonder te weten dat zij fout is. U kunt deze dingen niet doen. Maar wat doet u? U probeert onder een druk vandaan te komen, helemaal verdraaid, verward.

Het is gewoon een neurotisch tijdperk waarin we leven. Dit is de tijd waarin wij leven: een druk.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)