9 december

Dag 363

Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de zee van Tiberias. En Hij openbaarde Zich aldus: Er waren te zamen Simon Petrus, en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanaël, die van Kana in Galiléa was, en de zonen van Zebedéüs, en twee anderen van Zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan ook met u. Zij gingen uit, en traden terstond in het schip; en in dien nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever; doch de discipelen wisten niet, dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden Hem: Neen. En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welken Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Heere! Simon Petrus dan, horende, dat het de Heere was, omgordde het opperkleed (want hij was naakt), en wierp zichzelven in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje (want zij waren niet verre van het land, maar omtrent tweehonderd ellen), slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood. Jezus zeide tot hen: Brengt van den vissen, die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op, en trok het net op het land, vol grote vissen, tot honderd drie en vijftig; en hoewel er zovele waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen: Komt herwaarts, houdt het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde Hem vragen: Wie zijt Gij? wetende, dat het de Heere was. Jezus dan kwam, en nam het brood, en gaf het hun, en den vis desgelijks. Dit was nu de derde maal, dat Jezus Zijn discipelen geopenbaard is, nadat Hij van de doden opgewekt was.
Johannes de doper en Jezus ontmoeten elkaar

Sommigen van hen gingen vissen. En toen stond Jezus op de oever en Hij keek in de verte en Hij zag hen daarginds. En Hij zei: “Kinderen, hebben jullie wat te [eten]?”

Eerst zei Hij tegen hen: “Werp uw net uit aan de andere kant.” Ze hadden de hele nacht gevist en hadden niets gevangen. Zo is het: u vist aan de verkeerde kant van de boot. Dus Jezus zei: “Werp uw net uit aan de andere kant.”

En toen ze het net aan de andere kant hadden geworpen en het er weer uittrokken waren er zoveel vissen dat hun netten bijna scheurden.

En Petrus begon om zich heen te kijken, zei: “Er is maar één Man Die dat kan doen.” En keek weer terug naar de oever en daar stond Hij; brood en vis op het vuur, voor hen klaar gemaakt. Petrus kon niet wachten tot de boot binnen was. Hij sprong gewoon het water in en daar ging hij, op weg om Hem te ontmoeten. Hij had haast.

O, ik wenste dat iedere zondaar in de wereld zo zou zijn. Petrus had Hem daarginds verloochend. Hij was naar buiten gegaan en had bitter geweend. Hij had doorgebeden. Hij wilde Jezus ontmoeten. Hij wilde daar komen zodat hij aan Zijn voeten kon vallen.

Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Ga, vertel Mijn discipelen   5 april 1953

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)