8 december

Dag 362

En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden! Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God! Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek; Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.

Wat is de vrucht van de Geest? Liefde, vreugde, geloof, vrede, lankmoedigheid. Dat is een deel van God dat in u is. Verdraagzaamheid, elkanders lasten verdragend, elkander vergevend, zoals God om Christus’ wil u vergeeft. De Geest van God in u maakt u op die manier. En toen God hier op aarde was en ú werd, zonde werd, nam Hij uw zonde weg, droeg deze voor u en betaalde uw straf ervoor. God is lankmoedig, onze lasten verdragend.

Vervolgens is Hij een goede God. Als u bepaalde dingen op uw manier wilt laten gebeuren, dan weet u dat God goed genoeg is om dat te doen. Hij houdt ervan om u gelukkig te maken. Hij is liefde en Zijn geweldige liefde dringt Hem soms zelfs om af te dalen om u de dingen te laten hebben die u wenst. Kijk naar Thomas na de opstanding.

Thomas wilde niet geloven. O, hij heeft vele kinderen vandaag. Maar Thomas zei: “Nee, nee. Ik zal een of ander bewijs moeten hebben. Ik zal mijn handen in Zijn zijde moeten leggen en mijn vingers hier in Zijn handen voordat ik het zal geloven. Het maakt mij niet uit wat u zegt.” Ziet u, hij was volkomen uit de schriftuurlijke orde, op datzelfde moment. U wordt verondersteld het te geloven. Dus hij zei: “Ik moet het een of ander soort bewijs hebben om het te bewijzen.”

En Jezus verscheen; Hij is goed. “Kom, Thomas, als dat is wat je wilt, wel hier is het, je kunt het hebben.”

Dat is de manier waarop wij zijn. Wij zeggen: “Here, ik moet in tongen spreken, ik moet jubelen.” “O, ga je gang, Ik zal het je laten hebben.” Hij is goed.

Dus hij stak zijn handen in Zijn zijde; toen zei hij: “O, het is mijn Here en mijn God.”

Hij zei: “Nu, Thomas, je gelooft sinds je hebt gezien. Maar hoeveel groter is het loon van hen die geen bewijs hebben en het toch geloven.” Daar hebt u het. Daartoe moeten we komen. “Hoeveel groter is het loon van hen die niets zagen, maar het toch geloofden.” Het is door een daad van geloof dat we het accepteren.

Nu, ik geloof dat tekenen de gelovigen volgen, maar laten we de eerste dingen voorop stellen. U kunt tekenen hebben zonder dit. Paulus zei dat u het kon; hij zei: “Ik zou met tongen kunnen spreken van mensen zowel als van engelen; toch ben ik niets. Al zou ik bergen kunnen verzetten door mijn geloof; toch ben ik niets. Al zou ik de Bijbel kunnen begrijpen op zo’n wijze dat ik al de geheimenissen van God zou kennen; ik ware niets.” Ziet u, dat zijn gaven van de Heilige Geest, zonder de Heilige Geest.

De Heilige Geest is God, en God is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, zachtmoedigheid, geduld. Dat is de Geest van God.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)