7 december

Dag 361

Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden! En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd, als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden. En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden.
Jezus verschijnt aan zijn dicipelen

Een Katholieke priester vertelde me een keer, zei: “Heeft Jezus niet gezegd: ‘Wiens zonden u kwijtscheldt, dien zijn ze kwijtgescholden’?”

Ik zei: “Dat heeft Hij gezegd.”

“’Wiens zonden u hem toerekent, dien zijn zij hem toegerekend’?”

“Ja.”

“Dat betekent dat wie u vergeeft, vergeven zijn; en wie u niet vergeeft, zijn niet vergeven.”

Ik zei: “Dat is precies zoals het er staat.”

Hij zei: “Gaf Christus dan niet aan Zijn kerk - want wij zijn Zijn kerk - de macht om op aarde zonden te vergeven?”

“Dat deed Hij zeker.” Ik zei: “Nu, als u ze op dezelfde manier zult vergeven als dat zij ze vergaven, dan zal ik met u instemmen.” Ja. Ik zei: “Hoe vergaven zij het hun? Zeiden ze tegen hen: ‘Ga heen, zeg een noveen op’ of zoiets, of de manier waarop u het doet?” Beslist niet.

Petrus zei: “Bekeert u.” Amen. Daar is de sleutel: “Bekeert u, een ieder van u, en word gedoopt in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van uw zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” De sleutel deed “klik” op aarde en deed “klik” in de hemel. Dat is het.

Om die reden zei Paulus, toen hij sommigen ontmoette die reeds gedoopt waren door dezelfde man die Jezus doopte: “Hebt u de Heilige Geest ontvangen sinds u tot geloof kwam?”

Ze zeiden: “We weten niet dat er een Heilige Geest is.”

Hij zei: “Tot wat...” Als je het Griekse woord neemt, staat er: “Hoe bent u gedoopt?”

Ze zeiden: “Door Johannes.”

Hij zei: “Dat werkt niet meer. De hemel is gesloten. U moet komen en worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus.”

Toen zij dit dus hoorden, werden zij overgedoopt in de Naam van Jezus Christus. En toen zij dit deden, legde Paulus zijn handen op hen; de Heilige Geest kwam op hen, toen spraken zij in tongen en profeteerden.

O, broeder, dat is terug naar het begin.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)