6 december

Dag 360

En zie, twee van hen gingen op denzelfden dag naar een vlek, dat zestig stadiën van Jeruzalem was, welks naam was Emmaüs; En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen, die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken, en elkander ondervraagden, dat Jezus Zelf bij hen kwam, en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden. En Hij zeide tot hen: Wat redenen zijn dit, die gij, wandelende, onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig?
De twee vrienden op weg naar Emmaus ontmoeten Jezus die hen de schriften uitlegt

Ik geloof dat dat de reden is waarom mensen niet de overwinning in hun hart hebben die ze behoorden te hebben, omdat hun gedachten naar andere dingen uitgaan. “Laten de overleggingen van mijn gedachten, van mijn hart, U welgevallig zijn, o Heer.” Ik geloof dat wanneer wij aan Hem denken, Hij tot ons zal naderen.

Herinnert u zich de eerste Paasdag toen Kléopas en zijn niet genoemde vriend in de Bijbel op weg waren naar Emmaüs? Ze waren onderweg en spraken over Hem, dachten aan Hem. En, oh, hun harten waren bezwaard; het leek of de laatste hoop die ze hadden was vervlogen. En toen gebeurde het dat een Vreemdeling uit de bosjes tevoorschijn stapte en met hen meeliep. Ze wisten niet Wie het was; Hij was gewoon een Man Die eraan kwam, met hen meeliep en zei: “Waarom bent u zo bedroefd? Waarom bent u zo verslagen van geest?”

En ze zeiden: “Bent U dan een Vreemdeling? Weet Gij niet dat Jezus van Nazareth, van Wie wij hoopten dat Hij de Bevrijder van Israël zou zijn, door Pilatus is gekruisigd? En dit is de derde dag; sommige vrouwen zeiden dat ze een visioen van engelen hebben gezien.”

En toen begon Hij met de Schriften, en begon hun de Schriften uit te leggen hoe Christus moest lijden en Zijn heerlijkheid binnengaan. En toen Hij hen binnenshuis had en de deuren gesloten, deed Hij een wonder (of iets wat Hij voor Zijn kruisiging had gedaan), en ze wisten dat Hij het was.

Denkend aan Hem. O, als we maar niet zoveel andere dingen in onze gedachten hadden. Weet u, soms komen we naar de kerk en denken aan: “Morgen ga ik dit doen; overmorgen moet ik dat doen.” Als we naar de kerk komen behoren we iedere gedachte en elk ding van de wereld opzij te zetten, om binnen te gaan in gemeenschap met Christus en te aanbidden: met overdenkingen, aanbidding in onze harten, Hem de liederen en lofprijzingen gevend, denkend aan Zijn goedheid en wat Hij voor ons betekent; aanbidden in de Geest, geestelijke liederen zingend, melodieën makend in ons hart. De Bijbel zei zelfs: “Als er iemand aangevochten is, laat hem liederen zingen.” Wees blij; mediteer, verwacht dat God ieder ogenblik aan u kan verschijnen.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Maria´s geloof   11 maart 1960

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)