22 september

Dag 285

En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. En zie, er was een man, met name geheten Zachéüs; en deze was een overste der tollenaren, en hij was rijk; En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was. En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgeboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou door dien weg voorbijgaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem, en zeide tot hem: Zachéüs! haast u, en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.
Zacheus kijkt vanuit de boom toe als Jezus voorbij loopt

U kunt nooit een echte blik op Jezus Christus slaan en dezelfde blijven. Er is iets met Hem wat anders is dan bij alle andere mensen. Als u Hem ooit zou horen spreken, dan zou u hetzelfde zijn als de Romeinse soldaat: “Nimmer sprak een man als Deze.” De priester sprak over iets. De mens heeft nog steeds dezelfde natuur. Dat hebben we vandaag. De mens is altijd God aan het prijzen voor wat Hij heeft gedaan en ziet uit naar wat Hij zal doen en negeert wat Hij aan het doen is. Dat is gewoon de natuur van een mens. Het is altijd die natuur geweest. Maar als iemand eenmaal naar Jezus Christus kijkt, dan is hij nooit meer dezelfde, dan ziet Hij Hem gemanifesteerd.

Daarom, wanneer u met de Heilige Geest bent verzegeld, dan is het zegel aan beide kanten van het papier, zowel het komen als het gaan. Ze kunnen de wandel, handel, het leven van Christus gereflecteerd zien in Zijn volk. Dat was het doel van Zijn dood, dat de gemeente Zijn werk zou voortzetten. Maar wij hebben het samengebundeld in een hoop van van alles en nog wat.

Nu merken we op, terwijl Hij verder gaat, de straat afloopt, dat Zachéüs zijn blad wat hoger optilt. Hij wil echt een goede blik op Hem slaan als Hij passeert. Nu, hij is helemaal bedekt, echt goed gecamoufleerd. En na enige tijd moet hij het zo optillen om te kijken. Jezus kwam vlak onder hem voorbij. Precies toen Hij passeerde, stopte Jezus, keek omhoog en zei: “Zachéüs, haast u. Kom uit die boom vandaan. Ik ga vandaag met u naar huis om te eten.” Wat een verschil. Hij wist dat dit een Profeet was Die de Here God had verwekt, Hij wist niet alleen dat hij in de boom zat, maar wist ook wat zijn naam was.

De Bijbel zei: “Het Woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard, dat zelfs merg en been vaneen scheidt, en een Onderscheider van de gedachten en bedoelingen van het hart. In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. En het Woord werd vleesgemaakt en woonde onder hen. En wij zagen Hem, de Eniggeborene van de Vader.” Daar was Hij, het Woord van God gemanifesteerd aan deze Zachéüs. Snel komt hij de boom uit om zich te bekeren.

Zachéüs, zakenman hier vanavond, onthoud dat u zich niet onder vijgenbladeren kunt verbergen. Hij weet precies waar u zit. Hij kent u. Hij weet wie u bent. Hij kent uw naam, Hij weet waarom u hier bent. Hij weet er alles over. Dat is juist. En wij die Hem hebben ontmoet en Hem kennen, en Zijn discipelen zijn geworden, wij weten wat Hij is en wat Hij voor de mensen doet. Wij weten dat Hij Dezelfde blijft. Zachéüs kwam naar beneden in een berouwvolle houding. Hij zei: “Here, als ik iemand heb bedrogen, zal ik het terugbetalen. Ik zal mijn geld nemen en het aan de armen geven.” Kijk, hij had die Parel van grote waarde reeds gevonden. Hij had iets gevonden dat meer was dan zijn zaak. Er is in alle mensen iets, dat iets wil bereiken. Maar als u eeuwig leven verliest, wat hebben al uw inspanningen dan voor u bereikt? De grootste schat die een mens kan vinden is verlossing.


Aanhaling genomen uit de prediking:

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)