21 september

Dag 284

En zij kwamen te Jericho. En als Hij en Zijn discipelen, en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timéüs, Bar-timéüs, de blinde, aan den weg, bedelende. En horende, dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, Gij Zone Davids! ontferm U mijner. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou; maar hij riep zoveel temeer: Gij Zone Davids! ontferm U mijner. En Jezus, stil staande, zeide, dat men hem roepen zou; en zij riepen den blinde, zeggende tot hem: Heb goeden moed; sta op; Hij roept u. En hij, zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op, en kwam tot Jezus. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? En de blinde zeide tot Hem: Rabboni! dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende, en volgde Jezus op den weg.
De blinde bij Jericho roept om de Zoon van David

Actie, uw geloof in werking gezet. Wat voor nut zal het u gaan doen over een historische God te lezen als Hij vandaag niet dezelfde God is? Wat voor nut zal het u gaan doen over de oude George Washington te lezen als hij dood is en heengegaan? Het is slechts een historisch feit. Maar Jezus stond op van de dood en Hij is Dezelfde vandaag.

Wat voor nut heeft het een vuur te schilderen voor een bevriezende man? Hem een plaat te laten zien van een mooi groot warm vuur en de man bevriest; dat is wat er eens was. Dat is waar de mensen u vandaag bij in leven willen houden. Geen wonder dat de godsdienst in Amerika geen succes is. Geen wonder dat het tijdschrift zegt dat de geestelijke ontwikkeling een flop is. Het komt omdat men heeft gefaald de juiste zaak aan hen voor te stellen. Ze proberen hun een historische God te onderwijzen. Maar wat we vandaag nodig hebben is een God Die uit de dood is opgestaan en nu gereed staat alles te doen wat Hij beloofde te doen om Zijn Woord te bevestigen. En we hebben daarginds in het gehoor vertegenwoordigers nodig die gewillig zijn hun ziel te laten rusten op ieder woord dat God zei en het in werking zetten. Amen.

Dat is wat we vandaag nodig hebben. Dat is het wat we nodig hebben: mannen en vrouwen die daar op de voorgrond treden en de duivel een leugenaar noemen, en zeggen: “Jezus Christus heeft jou afgestroopt en je beroofd van ieder recht dat je had, en ik ben in Christus Jezus, en de wereld behoort aan mij.” Amen. Juist.

Wat voor nut heeft het voor een vogel om vleugels te hebben zolang u hem in een kooi houdt? Hij kan niet vliegen, hij heeft geen vleugels nodig als u hem in een kooi houdt. Op die manier is het met veel mensen. Ze zitten in een kooi, zijn onderwezen dat de dagen van wonderen voorbij zijn, “O, er is een God, o ja, wij geloven dat Jezus Zijn Zoon was; ik heb Hem aangenomen als mijn persoonlijke Redder. Maar ik vertel u dat al die dingen daar vroeger waren, in de dagen van ouds; die zijn voorbij. De dagen van wonderen zijn voorbij.” Wat zullen uw vleugels voor u kunnen betekenen? Wat zal uw geloof voor u kunnen betekenen als u het niet in werking kunt stellen? Zeker, als ik geloof dat Jezus vandaag leeft, dan zal ik dat in werking stellen. Amen.

Hij leeft vandaag; Hij is dezelfde Jezus; dat is Hij beslist. Als de blinde Bar-Timéüs Hem kon vertrouwen, dan kan ik het ook. Als de vrouw met de bloedvloeiing Zijn kleed kon aanraken, dan kan ik het ook. Want Hij staat open en is gewillig; Hij nodigt uit en neemt aan. “Wie wil, laat hem komen en drinken van de wateren des levens om niet.” Wat we vandaag nodig hebben is een opwekking van dat type.


Aanhaling genomen uit de prediking:

  • Geloof in actie   3 oktober 1955

Deze site maakt gebruik van functionele cookies.

Download
E-Book
E-BookE-Book
ePub Download ePubVoor E-Readers (maar niet optimaal voor apparaten van Apple). meer info...
ePub ePub voor AppleVoor iPod / iPhone / iPad, en vanwege de kleinere plaatjes ook geschikt voor andere telefoons of handhelds. meer info...
ePub zonder plaatjesIn deze versie ontbreken de dagelijkse plaatjes (behalve de kaft, logo's en dergelijke) meer info...
English (Engels)